Polska - ustawy

Podstawowe źródła informacji:

Internetowy System Aktów Prawnych: 
ISAP - Prawo ochrony środowiska

Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów 

2010

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/36ED4516AA451A6BC12576930052B4CA?OpenDocument#_ftn1W ustawie z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw<a href="http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/36ED4516AA451A6BC12576930052B4CA?OpenDocument#_ftn1" name="_ftnref1"></a><a href="http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/36ED4516AA451A6BC12576930052B4CA?OpenDocument#_ftn2" name="_ftnref2"></a> w art. 36 i art. 45 zamieszczono zapisy zobowiązujące do określenia rodzaju zapachu składowanych odpadów i do zapobiegania zapachowej uciążliwości spalarni (nie wskazano procedur ocen zapachowych cech odpadów i kryteriów oceny zapachowej uciążliwości spalarni).<a href="http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/36ED4516AA451A6BC12576930052B4CA?OpenDocument#_ftn3" name="_ftnref3"></a>

Wykaz projektów nie zrealizowanych w II półroczu 2009 r. i nie przeniesionych do planu
na I półrocze 2010 r (poz. 7)

2009

Wykaz projektów wycofanych z Programu prac legislacyjnych RM,
styczeń-czerwiec 2009  (poz. 25)

Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie lipiec-grudzień 2009 r. - założenia projektów ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. (poz. 20)

http://bip.kprm.gov.pl/g2/2009_07/1034_fileot.pdfProgram prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie lipiec-grudzień 2009r 
- założenia do projektów ustaw
, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009r.

Wykaz projektów niezrealizowanych w I półroczu 2009 r.  (poz. 29)

Program prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie styczeń - czerwiec 2009r.
- projekty ustaw  (poz. 132)

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości z r. 2009; (format:  pdf, rozmiar:  311 KB)  (podsumowanie wstępnych konsultacji, (format:  doc, rozmiar:  34 KB)  zestawienie zgłoszonych uwag (format:  pdf, rozmiar:  379 KB),  notatka DZKiOA z dnia 11.03.09 (format:  pdf, rozmiar:  329 KB))

2008

Uwaga

W ustawie o udostępnianiu informacji i ocenach oddziaływania na środowisko brakuje jednoznacznego stwierdzenia, że odoranty są zanieczyszczeniami powietrza, których potencjalne oddziaływanie powinno być analizowane w raportach o oddziaływaniu na środowisko, należy jednak pamiętać, że odwołano się do definicji "zanieczyszczenia",  podanej w Prawie ochrony środowiska (patrz wyżej). "Substancje zapachowe" są związkami lub mieszaninami związków wprowadzanych do powietrza w wyniku działalności człowieka, co "może być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska".
Emisja odorantów prowadzi do wszystkich wymienionych skutków. Najwięcej kontrowersji  budzi  szkodliwy wpływ  na zdrowie ludzi, jest on jednak oczywisty, jeżeli za podstawę analizy uzna się definicję zdrowia opracowaną przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), obowiązującą od roku 1948:

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

[Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June - 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100); 

patrz  również - Social determinants of health: the solid facts.  lub  What is environmental health? ].

Fragmenty ustawy:

Art. 1.

Ustawa określa:
1) zasady i tryb postępowania w sprawach:
a) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
b) ocen oddziaływania na środowisko,
c) transgranicznego oddziaływania na środowisko;
2) zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska;
3) organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.
...

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) karcie informacyjnej przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,  ...
f) rozwiązaniach chroniących środowisko, ...
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, … ...  ...
8) ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:
a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;
9) organie administracji – rozumie się przez to:
a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego,
b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony;

15) środowisku – rozumie się przez to środowisko w rozumieniu ustawy 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
16) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to zanieczyszczenie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.
  ...

Art. 62.
1. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
...
2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
3) wymagany zakres monitoringu. 


Fragmenty:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
...
4) emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,

28) poziomie substancji w powietrzu – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:
a) poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza,
b) poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych ...
c) poziom celu długoterminowego – jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny ...
29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju – rozumie się przez to pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1;

33) standardach emisyjnych – rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji;
34) standardzie jakości środowiska – rozumie się przez to poziomy dopuszczalne substancji lub energii, które muszą być osiągnięte w określonym czasie

36) substancji – rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka;

39) środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami;

43) wielkości emisji – rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach;
...
49) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska;

Art. 6.
1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu

2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.
Art. 7 .
1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.
2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
Art. 26.
1. Państwowy monitoring środowiska obejmuje, uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych, informacje w zakresie:

1) jakości powietrza;

Art. 222
1. W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń:
   a) wartości odniesienia substancji w powietrzu,
   b) wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.
...
5. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.

2006-2007

Fragmenty POŚ 2006:

Art. 86
ust.  3-5  uchylone

Art. 222
1. W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń:
a) wartości odniesienia substancji w powietrzu,
b) wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.
...
5. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, zostaną ustalone, zróżnicowane w zależności od przeznaczenia lub sposobu zagospodarowania terenu:
1) wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
2) dopuszczalne częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
3) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów substancji zapachowych w powietrzu.
7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, mogą zostać ustalone:
1) czas obowiązywania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
2) zależność wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu lub dopuszczalnych częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu od jakości zapachu;
3) rodzaje instalacji, dla których ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się, uwzględniając wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.

2003

USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717;  ustawa o zmianie ustawy:   Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)

2001

USTAWA "Prawo ochrony środowiska", wersja nieobowiązująca z r. 2001 (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

 

Fragmenty:

Art. 86
...
3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, standardy zapachowej jakości powietrza i metody oceny zapachowej jakości powietrza.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:
1) dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu,
2) dopuszczalna częstość przekraczania poziomu substancji zapachowych w powietrzu,
3) zróżnicowane dopuszczalne częstości przekraczania poziomu substancji zapachowych w powietrzu w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jakości zapachu (neutralny, przyjemny, nieprzyjemny),
4) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może zostać ustalony czas obowiązywania standardów zapachowej jakości powietrza.
...
Art. 222

1. W razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń wartości odniesienia w powietrzu i standardów zapachowej jakości powietrza.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
...