Joanna Kośmider

Joanna Kośmider jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (Wydział Chemiczny). Dyplom magistra inżyniera chemika uzyskała w roku 1961 na podstawie pracy pt. WPŁYW WARUNKÓW ALKOHOLIZY POLIOCTANU WINYLU NA ŚREDNI CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY OTRZYMANEGO POLIALKOHOLU WINYLU (promotor: prof. Tadeusz Rosner).

Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę naukowo–dydaktyczną w Katedrze Chemii Fizycznej, kierowanej przez Profesora dr hab. inż. Stanisława Bursę. W PS osiągała kolejne szczeble zawodowego awansu nauczyciela akademickiego: 1961-1963 - asystent, 1963-1970 - starszy asystent, 1970-1999 - adiunkt, 1999-2008 - prof. nadzw., 2008-2010 – emerytura, ¼ etatu prof. nadzw.  W roku akademickim 2010/2011 prof. Kośmider prowadziła wykłady dotyczące olfaktometrii i dezodoryzacji w ramach umowy-zlecenia oraz sprawowała merytoryczny nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych  (w tym - prac dyplomowych)  w laboratorium olfaktometrii i opiekowała się SKN "Koło Zapachowej Jakości Powietrza". W latach 2011-2014 nie prowadziła regularnych wykładów, lecz nadal sprawowała merytoryczną opiekę nad naukowo-dydaktyczną działalnością Pracowni, m.in. pełniła funkcję promotora kolejnej pracy doktorskiej. Przygotowywała też (od sierpnia 2010) artykuły  dla Wikipedii,  na temat olfaktometrii i innych obszarów swojej wcześniejszej działalności dydaktycznej oraz "otwarty podręcznik" w Wikibooks pt. "Uciążliwość zapachowa".

Od listopada 2014 roku prof. Joanna Kośmider wspiera działalność Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza, prowadzonej przez dr inż. Małgorzatę Friedrich. jako nieformalny konsultant.

 Stopnie naukowe

Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskała w 1970 roku na Wydziale Technologii Chemicznej PS na podstawie pracy pt. CHEMICZNE I CHROMATOGRAFICZNE METODY ANALIZY GAZOWYCH PRODUKTÓW REAKCJI UTLENIANIA CHLORKÓW KWASEM AZOTOWYM (promotor: prof. Stanisław Bursa, recenzenci: prof. Andrzej Waksmundzki, prof. Wiktor Gorzelany; praca wyróżniona Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego). 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskała w 1992 roku. Został nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej  na podstawie rozprawy pt. SENSORYCZNE METODY OCENY ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA I SKUTECZNOŚCI DEZODORYZACJI (recenzenci: prof. Jan Konieczyński, prof. J.D. Rutkowski, prof. Jerzy Straszko).

Tytuł profesora  Joanna Kośmider uzyskała w 2004 roku, na wniosek tego samego Wydziału  Politechniki Wrocławskiej. Podstawą wniosku były wyniki badań olfaktometrycznych, prowadzonych wspólnie z doktorantami w warunkach laboratoryjnych (elementy psychofizyki węchu) i w zapachowo uciążliwych zakładach przemysłowych (m.in. przetwarzanie ryb i odpadów rybnych, wytwórnie kwasy fosforowego).

Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza i Zakład

Od roku 1993 prof. Joanna Kośmider pełniła funkcję kierownika utworzonej przez siebie Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza. W latach 2000 – 2007 była też kierownikiem Zakładu Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, utworzonego w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska w celu koordynacji zajęć dydaktycznych o charakterze przyrodniczym (ekologia, geologia, meteorologia, hydrologia. …), prowadzonych dla studentów kierunku „Ochrona środowiska”.  Ilustracją zakresu zainteresowań i dydaktycznych zamierzeń prof. Joanny Kośmider jest wykład "Biosfera jako system" (ppt do pobrania). 


 


Tematyka badań

Od początku lat 1980-tych prace badawcze prof. Joanny Kośmider dotyczą przede wszystkim technik kontrolno-pomiarowych, potrzebnych dla wprowadzenia standardów zapachowej jakości powietrza w Polsce (pomiary emisji i imisji odorantów, metody prognozowania zapachowej uciążliwości. Przedmiotem badań były również zagadnienia psychofizyki węchu i możliwości „instrumentalnych pomiarów zapachu”.

Badania były wykonywane wspólnie z  dyplomantami   i ../?id=5498doktorantami    Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PS . Liczba wykonanych prac magisterskich przekroczyła 80; jedna z tych prac, wykonana w ramach poszukiwań ogólnie dostępnej metody „instrumentalnych pomiarów zapachu” (system GC-NN), została nagrodzona przez  Ministra Środowiska (mgr inż. Beata Krajewska, 2004).  

Prof. Kośmider była promotorem czterech zakończonych prac doktorskich. Trzy spośród nich zostały wyróżnione przez Radę Wydziału na wniosek recenzentów zewnętrznych. Obrona czwartej z tych prac (Małgorzata Friedrich , temat: Zapachowa uciążliwość – prognozowanie i weryfikacja)  odbyła się 18 listopada 2014 roku. 


  • Do bazy danych opi - tutaj.
  • Wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi - 1982; Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1994
  • Sylwetka J. Kośmider (z okazji nominacji profesorskiej),  J. Soroka, "Inżynier", styczeń 2005