Kierunek 2

Wyjaśnienie zależności zapachu mieszanin związków zapachowych od stężeń ich składników (modele psychofizyczne) 

 (format:  jpg, rozmiar:  97 KB)

Najważniejsze poznawcze cele Pracowni to wyjaśnienie niektórych zagadnień mieszczących się w nurcie intensywnych poszukiwań „ogólnej teorii zapachu”, prowadzonych od dziesięcioleci przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, takich jak chemia, biofizyka, neurofizjologia, inżynieria genetyczna, psychologia, biocybernetyka...  (patrz np.: wykłady  Analizatory biologiczne, Elementy psychofizyki, ABC sieci neuronowych oraz ppt  Węch i  GC-NN (format:  zip, rozmiar:  3,75 MB)).

Na szczególne wyróżnienie zasługują prace dotyczące receptorów węchowych i pierwszego etapu przetwarzania sygnałów chemicznych w opuszce węchowej (R. Axel i L. Buck; Nagroda Nobla 2004). Wyjaśnienie dalszych etapów procesu percepcji miałoby duże praktyczne znaczenie dla technologii środków zapachowych i żywnościowych, ochrony środowiska itp.

Przedmiotem badań prowadzonych w Pracowni są przede wszystkim modele opisujące zależność intensywności zapachu od stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza – równania psychofizyczne dotyczące pojedynczych odorantów i modele interakcji węchowych w mieszaninach.

Podejmowane są próby jednoznacznego zweryfikowania klasycznych  „praw psychofizycznych”Webera-Fechnera i Stevensa.  Poszukiwane są inne – bardziej uniwersalne – modele psychofizyczne, umożliwiające określanie cech zapachu na podstawie informacji  o stężeniach substancji zapachowych.

Podczas badań stosujemy sztuczne sieci neuronowe, (format:  pdf, rozmiar:  266 KB) jako narzędzie najlepiej dostosowane do modelowania procesów percepcji wrażeń zmysłowych, przebiegających w sieciach neuronów biologicznych.