Prace legislacyjne

luty-kwiecień 2012,  SEJM  RP Interpelacja nr 1779  do ministra środowiskaw sprawie stanu prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 

  Interpelacja   Posłanka Julia Pitera, Warszawa, 6 lutego 2012 r. 
 Odpowiedź    Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w MŚ,. Warszawa, 6 marca 2012  r.

Interpelacja nr 1493 do ministra środowiska w sprawie stanu prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym

  Interpelacja  Poseł Marek Opioła, Płońsk, 23 stycznia 2012 r. 
 Odpowiedź  Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w MŚ,. Warszawa, 14 lutego 2012  r.   
Interpelacja ponowna  Poseł Marek Opioła, Płońsk, 28 lutego 2012 r. 
 Odpowiedź   Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ,. Warszawa, 13 kwietnia 2012 r.

17 maja 2011

Na początku maja Kierownictwo Ministerstwa Środowiska przyjęło do realizacji (po konsultacjach społecznych) założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości. Projekt ustawy jest przygotowywany w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.

Stwierdzono konieczność wykonania opracowania pt. „Propozycja metodyki oceny zawartości substancji zapachowo czynnych w powietrzu”.  Jedną z osób, do których skierowano zaproszenie do współpracy w tym zakresie, jest prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider.

12 kwietnia 2011

Na prośbę Redakcji "Przeglądu Komunalnego" prof. Joanna Kośmider opracowała opinię, dotyczącą założeń do kolejnego projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Część tekstu, przekazanego do Redakcji, ukaże się w druku w najbliższym, majowym numerze czasopisma.

Za zgodą Redakcji przedstawiamy Państwu całość opracowanej opinii.

Ponownie zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą sprawą do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska

11 kwietnia 2011

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się tekst projektu założeń do projektu ustawy (format:  pdf, rozmiar:  471 KB) o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej..Termin zakończenia konsultacji: 30 kwietnia 2011

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach. Nasze zastrzeżenia do projektu przedstawimy wkrótce.

Kalendarium 2005-2010

Interpelacja nr 18285 do ministra infrastruktury
w sprawie przepisów dotyczących sytuowania budynków inwentarskich

Fragment:

Szanowny Panie Ministrze! W latach 2008-2009 wielokrotnie składałem zapytania dotyczące warunków usytuowania budynków inwentarskich dla kur. Z punktu widzenia problemów higienicznych i epidemiologicznych szczególne zaniepokojenie budzi fakt, iż odległość ww. budynków o charakterze inwentarskim w odniesieniu do sąsiednich działek budowlanych może w określonych warunkach wynosić zaledwie 8 m. … chciałem prosić Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy po wybuchu epidemii ptasiej grypy zostały podjęte analizy w zakresie przepisów budowlanych dotyczących warunków usytuowania kurników względem graniczących z nimi działek budowlanych oraz wpływu tych odległości na zagrożenie epidemiologiczne oraz na efektywność prowadzenia działań ratunkowych? 

2. Czy podjęto próbę analizy i zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów pod kątem zmniejszenia poruszonej uciążliwości, przykrego zapachu i wzmożonego hałasu, dla osób mieszkających w strefie bezpośredniego sąsiedztwa budynków inwentarskich dla kur? 

Łączę wyrazy szacunku 

Poseł Marek Opioła 

Płock, dnia 28 września 2010 r. 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 18285  w sprawie przepisów dotyczących sytuowania budynków inwentarskich

Fragment:

Odnosząc się do pytania 2 zawartego w interpelacji, uprzejmie informuję, że obecnie jedyne przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące problematyki ˝substancji zapachowych w powietrzu˝ oraz ˝metody oceny zapachowej jakości powietrza˝ są zawarte w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jako jeden z elementów regulacji pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Jest to fakultatywne upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. Ponieważ przedmiotowe upoważnienie jest związane z uregulowaniem problematyki udzielania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, należy podkreślić, iż tak wąski zakres przedmiotowy wyklucza możliwość skonstruowania skutecznych przepisów umożliwiających podjęcie działań władczych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie czy też wyeliminowanie wszelkich istniejących uciążliwości zapachowych, nawet gdyby to upoważnienie zostało wykonane. 

Ze względu na wagę problemu, konieczność przełamania impasu w przedmiotowej kwestii i osiągnięcie kompromisowego rozwiązania prawnego, resort środowiska podjął próbę uregulowania problematyki przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w akcie normatywnym o randze ustawy.  […]

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Piotr Styczeń

Warszawa, dnia 8 listopada 2010 r. 

lipiec 2010,  BIP KPRM


27 lipca 2010 r.   i  21 lipca 2010 r.  Rada Ministrów rozpatrzyła i przyjęła plan prac na drugie półrocze 2010. W Biuletynie Informacyjnym zamieszczono:


PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - projekty ustaw

 

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - założenia do projektów ustaw

 

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - projekty rozporządzeń

 

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie lipiec - grudzień 2010 r. - projekty innych dokumentów rządowych

 

Wykaz dokumentów wycofanych z PROGRAMU PRAC LEGISLACYJNYCH RADY MINISTRÓW w okresie styczeń - czerwiec 2010 r.

 

Wykaz projektów, nad którymi prowadzone są prace w poszczególnych ministerstwach (bez limitu czasowego)


W żadnym z wymienionych wykazów nie zamieszczono pozycji dotyczącej prawnego ograniczania zapachowej uciążliwości. a więc projekt założeń do nowej wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości nie będzie rozpatrzony przez RM w tym roku. Niestety takiej pozycji nie ma również w wykazie projektów, nad którymi prowadzone są prace w poszczególnych ministerstwach - bez limitu czasowego.


Trudno tę informację pogodzić z treścią odpowiedzi Ministerstwa na ostatnie interpelacje poselskie (patrz - niżej) oraz z wyjaśnieniami udzielanymi prasie, na przykład jeszcze w lipcu br:

"... Ministerstwo Środowiska w przesłanej do naszej redakcji informacji zapewnia, że "problemy związane z uciążliwością zapachową, będącą wynikiem działalności gospodarczej, stanowią obecnie przedmiot zaawansowanych prac i wnikliwych analiz w resorcie środowiska. [...] Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają intensywne prace nad założeniami do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Przewidujemy, że do końca roku założenia zostaną przekazane pod obrady Rady Ministrów - informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska.". (całość cytowanego doniesienia prasowego - tutaj)

 

maj-czerwiec 2010,  SEJM  RP

Interpelacja nr 16134 do ministra środowiska w sprawie prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 

Poseł Robert Węgrzyn 

Warszawa, dnia 19 maja 2010 r. 

Interpelacja 


Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. 

Odpowiedź 

maj 2010,  SEJM RP 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 2976). 


Poseł Jan Rzymełka:   

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

[...]   I drugie moje pytanie dotyczy tego, czy w centralnym laboratorium referencyjnym będzie dział, wydział dotyczący odorów i zapachów. Ta sprawa do tej pory w Polsce jest nieuregulowana. 

Zaledwie kilka placówek naukowych czy badawczych zajmuje się odorami, a jest to rzecz dość pilna, ponieważ liczba skarg i listów obywateli na uciążliwości zapachowe jest bardzo duża. Jeśli teraz budujemy nową, wielką jednostkę, to czy nie powinien tam się znaleźć zalążek przyszłej placówki związanej z badaniami nad zapachami, odorami i smrodami? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

[...] Chciałbym przede wszystkim podziękować za te wszystkie uwagi i ciekawe pytania, jak również za opinie klubów, w których szczególnie podkreślano potrzebę stworzenia systemu informatycznego i laboratoriów, co przecież jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania tego typu instytucji zajmującej się kontrolą jakości środowiska. [...]  Pan poseł Rzymełka pytał o kwestie odorów i zapachów. Jest to chyba jedna z najdłużej trwających dyskusji i jedna z najtrudniejszych, jeśli chodzi o uregulowania prawne. Wielokrotnie podejmowano próbę sformułowania czy zapisania w ustawie sposobów reagowania na odory i zapachy i trzeba powiedzieć, że niewiele krajów poradziło sobie z tym problemem. Można przytoczyć przykład Holandii, gdzie jest ustawowo umocowana instytucja tzw. wąchaczy i certyfikowani pracownicy mogą określać, czy rzeczywiście wydzielają się jakieś niebezpieczne odory i zapachy, ale w warunkach polskich nie ryzykowaliśmy wprowadzenia takiego rozwiązania. W związku z tym nie ma podstawy prawnej do tego, żeby wojewódzki inspektor ochrony środowiska tworzył stanowiska, na których pracownicy będą zajmowali się odorami i zapachami.

marzec  2010,  Sejm RP
 

Interpelacja nr 15124
 
w sprawie działań podejmowanych przez rząd - w szczególności Ministerstwo Środowiska - w kwestii opracowania regulacji prawnych dotyczących emisji uciążliwych zapachów.

 Interpelacja 

Poseł Jan Bury (syn Antoniego)

Fragmenty:
 "Panie Ministrze!
 — Jakie są powody, dla których obecny rząd spowolnił (a może wręcz zaprzestał) prace nad aktem prawnym regulującym kwestie związane z emisją nieprzyjemnych zapachów oraz  ochroną środowiska i obywateli przed negatywnymi skutkami ich oddziaływania? Czy w chwili obecnej prowadzone są jakiekolwiek prace nad tzw. ustawą odorową?
 — Czy nasze obecne prawodawstwo dotyczące wspomnianych wyżej kwestii jest zgodne z wymogami prawa unijnego? Jeżeli nie, to jakie działania i w jakim przedziale czasowym zamierza podjąć rząd, aby nasze przepisy prawne dostosować do wymogów UE?
 — Jakie działania zamierza podjąć rząd, aby wyeliminować negatywne i szkodliwe skutki działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie dużych skupisk ludzkich?" 

Odpowiedź

Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Powtórzenie informacji przekazanych Posłowi Markowi Kuchcińskiemu - patrz poniżej.

luty 2010,  SEJM  RP

Interpelacja nr 14255 

w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska dotyczących opracowania 
i wdrożenia kompleksowego systemu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w Polsce 

Interpelacja

Poseł Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji OŚZNiL:

Zadane pytania: 

  • Z jakiego powodu projekt ustawy, o którym była mowa w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa”, nie został rozpatrzony przez Radę Ministrów? 
  • Czy prace na nową ustawą zostały tylko wstrzymane na określony czas, czy zaniechane? 
  • Jak należy rozumieć zwrot (fragment odpowiedzi Ministra na poprzednią interpelację): „akty prawne umożliwiające odpowiednią reakcję właściwych służb na fakt występowania uciążliwości zapachowej”? 
  • Na jakich prawnych podstawach „właściwe służby” powinny uznawać skargę za zasadną i „odpowiednio reagować”? 
  • Czy jest przewidywane wydanie rozporządzenia wykonawczego do Prawa ochrony środowiska (art. 222 P.o.ś., ust. 5–7), które ułatwiłoby „właściwym służbom” reakcje na skargi?

Odpowiedź

Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska:

Fragmenty:
"Aktualnie jedyne przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące problematyki substancji zapachowych w powietrzu oraz metody oceny zapachowej jakości powietrza i są zawarte w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) jako jeden z elementów regulacji pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Jest to fakultatywne upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. "  [...]

"Aktualnie w resorcie przygotowywane są założenia projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i zgłoszonych uwag."  

"Do tej pory w resorcie środowiska powstało już kilka propozycji prawnych dotyczących tego zagadnienia. Przeprowadzono szereg dyskusji i konsultacji merytorycznych z ministrem zdrowia i wiodącymi w tej dziedzinie ośrodkami naukowymi. W ich trakcie powstało jednak wiele wątpliwości dotyczących praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań, w tym także natury ekonomicznej. Jak do tej pory żadne z nich nie otrzymało pełnej akceptacji zainteresowanych jednostek.
Ze względu na wagę problemu, konieczność przełamania impasu w przedmiotowej kwestii i osiągnięcie kompromisowego rozwiązania prawnego resort środowiska podjął próbę uregulowania problematyki przeciwdziałania uciążliwości zapachowej w akcie normatywnym o randze ustawy." [...] 

 luty 2010, SEJM  RP
Interpelacja nr 14024

w sprawie systemu monitorowania środków wydawanych z funduszy Unii Europejskiej na ochronę środowiska


Interpelacja

Poseł Jan Religa:

Fragmenty:

[...]  znaczna część systemów zbiorowego usuwania i unieszkodliwiania ścieków wybudowanych na terenach wiejskich lub terenach o luźnej zabudowie nie spełnia wymogów ustaw RP, rozporządzeń ministrów oraz norm PN-EN. [...] systemy te stają się źródłem wydzielania odorów i niebezpiecznych gazów (takich jak siarkowodór, metan itp.). [...]  … odór wokół tych urządzeń w niektóre dni jest bardzo dokuczliwy. [...] Wydaje mi się, że problem prezentowany wyżej w dalszym ciągu będzie u nas występował, gdyż stosowane rozwiązania są nieadekwatne do obecnie panujących u nas warunków. Ponadto zauważalny jest brak prawnej odpowiedzialności decydentów, projektantów i wykonawców inwestycji niezgodnej z prawami fizyki, chemii, biologii. Sprzyja temu bałagan prawny nawarstwiający się od kilkudziesięciu lat. [...

W jaki sposób Ministerstwo Środowiska monitoruje efekty merytoryczne dotyczące wydawania pieniędzy z Unii Europejskiej na ochronę środowiska, a w szczególności na efekty ekologiczne budowanych systemów kanalizacji komunalnej na terenach wiejskich lub terenach o luźnej zabudowie?

Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie są realne propozycje normalizacji prawnych, które byłyby adekwatne do uregulowań przedstawionych wyżej?


Odpowiedź

Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska:

Fragmenty:

… problemy uciążliwości zapachowych oraz substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi emitowanych z niektórych systemów zbiorowego usuwania i unieszkodliwiania ścieków, wybudowanych i eksploatowanych w Polsce, są znane w Ministerstwie Środowiska. [...]

[istnieją]  regulacje krajowe o charakterze horyzontalnym, których celem jest narzucenie beneficjantom inwestycji infrastrukturalnych (w tym systemów zbiorowego usuwania i unieszkodliwiania ścieków), właściwych standardów, tj. określonych warunków środowiskowych i sanitarnych, które muszą być spełnione, aby dana inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko uzyskała zgodę na realizację:
1) ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 08.199.1227 z dnia 7 listopada 2008 r., z późn. zm.);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 04.257.2573 z dnia 3 grudnia 2004 r., z późn. zm.).

Powyższe przepisy umożliwiają na etapie planowania i realizacji inwestycji udział społeczności lokalnych i samorządów w ustalaniu warunków środowiskowych i sanitarnych w ramach postępowania administracyjnego w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz sporządzania raportu o wpływie inwestycji na środowisko.

Nieprzyjemny zapach, który występuje w otoczeniu …

[w dalszej części tekstu – informacje o potrzebie i przebiegu prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, znane m.in z odpowiedzi Ministra na interpelację nr 11786 z września 2009 - patrz poniżej]

… Dalsze prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej zostały jednak spowolnione w związku z zadaniami związanymi z transpozycją prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego... 

luty 2010,  SEJM  RP

Posiedzenie nr 121   
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Porządek dzienny: – ocena działalności Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska


Pytanie

Poseł Arkadiusz Litwiński

[…]  … mam trzy krótkie pytania, dotyczące przedstawionej informacji.  […] … trzecia sprawa. 

Ja wiem, że prawo – póki co – jest kalekie w tym zakresie, ale czy na bazie tego prawa próbowaliście państwo przeprowadzić badania uciążliwości zapachowych? [...]


Odpowiedź

Roman Jaworski - zastępca głównego inspektora ochrony środowiska

[…] Jeśli chodzi o wykonywanie czynności związanych z uciążliwością zapachową, to – jak państwo doskonale wiedzą – na dzień dzisiejszy nie ma żadnych uregulowań prawnych w tym zakresie. W związku z powyższym formalnie nie bardzo możemy wykonać jakieś czynności z tym związane. Natomiast zwracamy uwagę na to, że w przypadku lokalizacji, w przypadku raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, powinno się te sprawy brać pod uwagę.

Tam, gdzie zachodzi duża możliwość oddziaływania zapachowego czy też dużego wpływu na atmosferę, powinno się po prostu eliminować tego typu inwestycje. [...]

luty 2010,  BIP KPRM

Wykaz projektów nie zrealizowanych w II półroczu 2009 r. i nie przeniesionych do planu na I półrocze 2010 r. Poz. 7.  Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Zgodnie z decyzją ścisłego kierownictwa z dnia 26.08.2009 r. praca nad założeniami została wstrzymana. 

Uzasadnienia decyzji nie podano. Można przypuszczać, że projekt nie wpłynął do Kancelarii  Rady Ministrów, ponieważ nie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej - zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.  Prawdopodobnie został zatrzymany na wcześniejszym etapie procesu legislacyjnego. Brak publikacji w BIP uniemożliwia formalne zgłoszenie chęci udziału w pracach nad projektem.

wrzesień 2009,  SEJM RP  

Interpelacja nr 11786 

w sprawie przyspieszenia prac  nad tzw. ustawą odorową


Interpelacja

Posłowie Renata Butryn i Piotr Romański 

Zadane pytania:
„1. Czy nie należałoby, wzorem wielu krajów europejskich, umocować prawnie w zakresie oceny emisji nieprzyjemnych zapachów np. komisji lub zespołów specjalistów reprezentujących ośrodki naukowe oraz inspekcje państwowe, których opinia byłaby podstawą do działań dla administracyjnych władz samorządowych? Dotychczasowe prace legislacyjne idą w kierunku przekazania pełnych kompetencji w tym zakresie samorządom, co spotyka się ze zdecydowanym oporem wielu środowisk gospodarczych i społecznych. 

2. Czy nie należałoby, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, potraktować problemu ochrony zapachowej powietrza jako sprawy pilnej i przyspieszyć prace legislacyjne w tym zakresie?„


Odpowiedź

Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Fragment odpowiedzi:
”Podsumowaniem tego etapu prac było zorganizowanie przez resort środowiska spotkania w dniu 10 marca 2009 r., na którym omówione zostały różne aspekty ograniczania uciążliwości zapachowej w świetle prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. W trakcie spotkania ustalono, że: 

prace nad ustawą będą dalej prowadzone, uwzględnione zostaną uwagi zgłoszone podczas spotkania, w tym przede wszystkim zwiększenie przejrzystości projektu ustawy poprzez eliminację załączników na rzecz rozporządzeń wykonawczych, 

analizie zostanie poddana kwestia grupy pomiarowej,

niezbędne jest zwiększenie znaczenia planowania przestrzennego przy lokalizowaniu nowych przedsięwzięć, 

projekt ustawy zostanie uzupełniony o bardziej szczegółowe szacunki kosztów jej wdrożenia. 

Dalsze prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej zostały jednak wstrzymane w związku z zaleceniem, by z uwagi na ogrom zadań związanych z transpozycją prawa Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego skoncentrować się na priorytetach dotyczących procesu dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż zagadnienia dotyczące substancji zapachowo czynnych są regulowane przez prawo polskie poprzez następujące akty prawne umożliwiające odpowiednią reakcję właściwych służb na fakt występowania uciążliwości zapachowej: 

ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) - reguluje zasady postępowania z nawozami naturalnymi, 

rozporządzenie ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44) wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

Przykładowo, korzystając z tej delegacji: 

minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej wydał rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877), w szczególności formy drobiu, trzody chlewnej, bydła, które to rozporządzenie reguluje także sprawy związane z konstrukcją i usytuowaniem obiektów budowlanych (zbiorniki i płyty na odchody zwierzęce), w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, 

 minister gospodarki wydał rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).

lipiec  2009

BIP KPRM: 

PROGRAM  PRAC  LEGISLACYJNYCH  RADY  MINISTRÓW

Założenia do projektów ustaw,  lipiec - grudzień 2009 r.

Poz, 20.   Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Istota projektu:

Upoważnienie organu gminy, czy też organu ochrony środowiska (starosta, wojewoda, marszałek województwa), aby w drodze decyzji nakazywały prowadzącemu działalność powodującą uciążliwość zapachową podjęcie działań mających na celu ograniczenie tej uciążliwości. Stworzenie rozwiązań prawnych i technicznych które ww. organy będą mogły stosować. 

maj 2009 

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA (2009-2016)
Uchwała Sejmu z 22 maja

Fragment rozdziału 1:

PRIORYTETY POLITYKI EKOLOGICZNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2016
str. 13: „W 2008 r. opracowano i skonsultowano społecznie zarówno założenia do ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, jak i projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.” 

luty-marzec 2009,  SEJM RP

Interpelacja nr 8211

w sprawie przygotowywanego projektu ustawy o uciążliwościach zapachowych


Interpelacja

Poseł Stanisław Witaszczyk

Fragment:

"Czy zdaniem Ministerstwa Środowiska opisana w projekcie procedura (zasady postępowania w przypadku wystąpienia uciążliwości zapachowej) jest wystarczająca, aby chronić interesy również wytwarzających te uciążliwości, głównie hodowców?" 


Odpowiedź
Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu

Fragment:

„Jeżeli spojrzymy więc na konkurencyjność w aspekcie strategicznym, długofalowym, to działanie ustawy będzie w perspektywie sprzyjało podniesieniu konkurencyjności firm, tym bardziej że propozycje o charakterze sankcji zostały w obecnej wersji wyraźnie złagodzone, a wszystkie zapisy projektowanego prawa polegają przede wszystkim na kreowaniu pozytywnych bodźców w celu wykonania niezbędnych zmian, ...”

styczeń 2009

PROGRAM PRAC LEGISLACYJNYCH RADY  MINISTRÓW

Projekty ustaw;  styczeń - czerwiec 2009r.

poz. 132.  Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Istota projektu:
Jedyną możliwością rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych jest skojarzenie ich istnienia z przyczyną powstawania, z prowadzeniem działalności uciążliwych zapachowo, poprzez upoważnienie organu gminy, czy też organu ochrony środowiska (starostę, wojewodę, marszałka województwa) aby w drodze decyzji nakazywały prowadzącemu działalność powodującą uciążliwość zapachową podjęcie działań mających na celu ograniczenie tej uciążliwości. Celem ustawy jest więc stworzenie rozwiązań prawnych i technicznych które ww. organy będą mogły stosować. 

grudzień 2008 – styczeń 2009
 Interpelacja nr 6992 
 w sprawie regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym


Interpelacja 

Poseł Piotr Stanke 

Pytania: 

1. Czy aktualnie prowadzone są w Pana resorcie prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym?

 

2. Dlaczego gotowy projekt z roku 2007 nie został skierowany pod obrady Sejmu?

 

3. Czy planowane jest przygotowanie ustawy regulującej tę materię, a jeżeli tak, na kiedy planowane jest zakończenie prac nad nią?


Odpowiedź  

Januz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Fragmenty:

„... przygotowany wcześniej projekt ustawy zawierający przepisy o bardzo rygorystycznym, a niekiedy w swej istocie restrykcyjnym charakterze, spotkał się z krytyką partnerów społecznych.”

„... w styczniu 2008 r. została powołana specjalna grupa robocza do stworzenia założeń do ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, a w maju 2008 r. grupa robocza do opracowania projektu ustawy. Projekt ustawy powstał we wrześniu 2008 r”

„W ostatnim kwartale 2008 r. resort przeprowadził wstępne konsultacje tego projektu ustawy z organami samorządowymi, administracją państwową, przedsiębiorstwami i ich związkami.”

‘Zdecydowanie przeciwko regulacji tego zagadnienia w prawie lub regulacji w proponowanej formie były przedsiębiorstwa i ich związki, a nawet samorządy i ich związki.”

W związku z powyższym resort przygotowuje nowy projekt ustawy uwzględniający zgłoszone we wstępnych konsultacjach uwagi. Planujemy przekazanie go do zewnętrznych konsultacji i uzgodnień w marcu 2009 r. - po seminarium zorganizowanym dla zespołów zajmujących się różnymi aspektami problemu ograniczania uciążliwości zapachowej (uczelni, instytutów, urzędów). 

Wyraźny opór przedsiębiorstw i ich związków, a nawet samorządów i ich związków przed taką regulacją może doprowadzić do zablokowania tej inicjatywy już na etapie konsultacji. 

Sierpień 2008 
Interpelacja nr 4708

w sprawie zintensyfikowania prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej


Interpelacja 

Poseł  Andrzej Grzyb 

Fragment
 Pytania: 

1. Czy są prowadzone prace nad ustawą regulującą problem uciążliwości zapachowej? 

2. Czy prace nad ustawą uwzględniają zastosowanie obiektywnych narzędzi oceny uciążliwości zapachowej określonych w normie europejskiej EN 13725:2003 ˝Air quality. Determination of odour concentration by dynamic olfaktometry˝? 

3. Czy planowane jest przyznanie organom gminy kompetencji związanych z podejmowaniem działań władczych związanych z ograniczeniem lub wyeliminowaniem uciążliwości zapachowej? 


Odpowiedź

Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Fragment:

Jednym z istotnych elementów ustawy jest określenie sposobów dokonywania oceny jakości powietrza, pozwalających na obiektywne stwierdzenie występowania na danym terenie uciążliwości zapachowej. W tym zakresie wykorzystana zostanie norma PN-EN 13725, która precyzuje metodę obiektywnego określania stężenia zapachowego w próbce gazowej z zastosowaniem olfaktometrii dynamicznej. 

Zasadnicze kompetencje związane z podejmowaniem działań władczych ukierunkowanych na ograniczenie lub wyeliminowanie uciążliwości zapachowej planujemy przypisać organom zależnie od ich właściwości w zakresie wydawania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz nadzoru nad działaniami niewymagającymi pozwoleń. Oznacza to, że także organy gminy staną się częścią tworzonego systemu. Prawdopodobnie przyznane zostaną im kompetencje związane z wydawaniem stosownych decyzji w przypadku stwierdzenia występowania uciążliwości zapachowej powodowanej powszechnym lub zwykłym korzystaniem ze środowiska (niewymagającym pozwoleń środowiskowych). 

wrzesień 2008 - marzec 2009

Ministerstwo Środowiska
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości 2008 (format:  pdf, rozmiar:  277 KB)

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości 2009 (format:  pdf, rozmiar:  311 KB)


Fragment:

Art. 2. 
1. Zasady postępowania w przypadku możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowej wskutek działalności planowanej przez podmiot, określają przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Zgoda na realizację planowanego obiektu, z którego wprowadzane będą do powietrza substancje zapachowe może być wydana, jeżeli dodatkowa emisja nie spowoduje, że odpowiedni percentyl ustalony metodą modelowania dyspersji substancji zapachowych będzie większy od cod,60 = 1 ou/m3.
3. Na potrzeby prognozowania zapachowej uciążliwości metodą modelowania dyspersji substancji zapachowych poziomy porównawcze uciążliwości zapachowej są określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Załącznik 1 - tutaj (format:  jpg, rozmiar:  111 KB)

marzec - kwiecień 2008, SEJM RP

Interpelacja nr 2041

do ministra środowiska w sprawie znormalizowania emisji substancji złowonnych do atmosfery

Interpelacja

Posłowie Paweł Suski i Sławomir Preiss

Szanowny Panie Ministrze! Dla wyjaśnienia problemu, z jakim się zwracamy, posłużymy się przykładem szeregu firm należących do byłego senatora Henryka Stokłosy. Mieszkańcy Kaczor i Piły skarżą się na okropny smród, który dochodzi z firmy mieszczącej się w Śmiłowie. Wszelkie protesty mieszkańców nie przyniosły jakiegokolwiek skutku. ...

Faktem jest, że istnieją urządzenia umożliwiające precyzyjny pomiar zapachów, a w tym wypadku uciążliwych odorów. Problemem, który napotykały wszelkie służby dokonujące pomiarów czy kontroli, jest brak polskich norm, które określałyby konkretnie, od którego momentu zapachy są uciążliwe dla otoczenia. Konieczne jest również stworzenie przepisów określających sankcje za emitowanie odorów przekraczających określone normy. Za wzór mogą posłużyć normy, które istnieją w niektórych państwach Unii Europejskiej. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą, aby zainteresował się tym problemem i odpowiedział na pytanie: Czy podejmie stosowne działania w celu określenia norm emisji substancji złowonnych do atmosfery? 

Odpowiedź

 Janusz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Fragmenty

... w styczniu 2008 r. powołałem grupę roboczą do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych dotyczących przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Prace grupy powinny przyczynić się do przełamania impasu, jaki wystąpił w podejściu zainteresowanych jednostek do tego zagadnienia oraz osiągnięcia kompromisowego rozwiązania prawnego tych kwestii. 

Grupa robocza opracowała ˝Założenia dla przygotowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej˝, które, ...  skierowałem do wstępnej konsultacji do władz samorządowych. 

... przewiduję także przeprowadzenie, w co najmniej dwóch gminach na terenie kraju, pilotażowego wdrożenia rozwiązań przewidzianych w ww. założeniach przed przystąpieniem do prac nad ostatecznym tekstem ustawy ... 

   Celem wydania ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej jest określenie zasad postępowania w przypadku występowania uciążliwości zapachowej spowodowanej prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. 

 ... przygotowany wcześniej projekt ustawy zawierający przepisy o bardzo rygorystycznym, a niekiedy w swej istocie restrykcyjnym charakterze spotkał się z krytyką partnerów społecznych. 

... zakłada się odstąpienie od rygorystycznych sposobów ograniczania uciążliwości zapachowej na rzecz wprowadzenia instrumentów finansowych pełniących rolę bodźców, które będą oddziaływać na podmioty powodujące uciążliwość zapachową i mobilizować te podmioty do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia bądź wyeliminowania uciążliwości zapachowej powodowanej przez określoną działalność. 

   Zasadniczą możliwością rozwiązania problemu uciążliwości zapachowych jest skojarzenie ich istnienia z przyczyną powstawania, czyli z prowadzeniem działalności powodującej powstawanie uciążliwych zapachowo substancji oraz udzielenie organom władzy publicznej, w tym wypadku organom jednostek samorządu terytorialnego kompetencji do podejmowania działań władczych, zmierzających do ograniczenia uciążliwości zapachowej lub jej całkowitego wyeliminowania. 

...

Zasadnicze kompetencje związane z podejmowaniem działań władczych ukierunkowanych na ograniczenie lub wyeliminowanie uciążliwości zapachowej zostaną przypisane organom gminy. Praktycznie całość zadań w sferze systemu oceny zapachowej jakości powietrza będzie finansowana ze środków publicznych. 

...

Podsumowując, należy przyjąć pogląd, iż jedynie przepisy rangi ustawowej, wyczerpująco regulujące problematykę przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, a w szczególności: określające istotę tej uciążliwości, metodę oceny zapachowej jakości powietrza, kompetencje organów administracji publicznej w tych sprawach oraz uprawienia i obowiązki podmiotów objętych regulacją, pozwolą na podejmowanie skutecznych działań na rzecz ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania uciążliwości zapachowej. 

2005 - 2006

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości (format:  pdf, rozmiar:  131 KB)


Fragmenty dotyczące:


Opinia Rady Legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)(październik 2007

Fragment: 
”Generalnie opiniując niektóre rozwiązania przedstawionego projektu pozytywnie, w ostatecznej konkluzji należy stwierdzić, że projekt w obecnym kształcie nie nadaje się do dalszego postępowania legislacyjnego. Przede wszystkim należałoby umieścić go jako część cyt. ustawy z 2001 roku Prawo ochrony środowiska i rozważyć proponowaną przez Radę Legislacyjną odpowiedzialność represyjną tak, aby nie powodować kumulacji środków administracyjno-karnych i karnych na płaszczyźnie represji.”

USTAWA 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Fragmenty:

Art. 3.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15) środowisku – rozumie się przez to środowisko w rozumieniu ustawy 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
16) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to zanieczyszczenie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

Art. 62.
1. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:
1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
...
2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
3) wymagany zakres monitoringu.

2004 - 2006

Art. 222  ust. 5 Prawa Ochrony Środowiska - 

projekty rozporządzenia 

Projekt rozporządzenia w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza został opracowany w roku 2004, przed nowelizacją POŚ, uchylającą wcześniejsze zapisy art. 86 i wprowadzającą obecnie obowiązujący zapis art. 222. 

Nie podjęto prac zmierzających do jego dostosowania gotowego projektu rozporządzenia do nowych zapisów art. 222.
Projekt rozporządzenia -  tutaj (format:  pdf, rozmiar:  319 KB)

USTAWA 
"Prawo ochrony środowiska", wersja obowiązująca, tekst ujednolicony z r. 2008

Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150


W roku 2005 zapisy art. 86 POŚ, dotyczące standardów zapachowej jakości powietrza, przeniesiono do art. 222, zmieniając upoważnienie ministra do wydania rozporządzenia w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza na upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie poziomów odniesienia; zapisy są aktualne do dzisiaj .

Treść obowiązującej wersji wymienionych artykułów:

   art. 86                art. 222