Małgorzata Zamelczyk-Pajewska

 

Pani Małgorzata Zamelczyk-Pajewska uczestniczyła w badaniach prowadzonych Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza od roku 1997. W roku 1997/98 należała do ośmioosobowego zespołu studentów wykonujących prace dyplomowe dotyczące wielkości i możliwości ograniczania emisji zanieczyszczeń środowiska z wytwórni kwasu fosforowego Zakładów Chemicznych POLICE S.A. Była członkiem zespołów wykonujących olfaktometryczne pomiary emisji odorantów. Równocześnie pobierała próbki gazów, potrzebne do wykonania własnej pracy magisterskiej. Celem tej pracy była identyfikacja emitowanych zanieczyszczeń organicznych. Analizy były wykonywane z użyciem GC-MS Shimadzu oraz z zastosowaniem Headspace GC, Purge and Trap Thermal Desorption and Direct Thermal Extraction Techniques. Praca dyplomowa na temat ZWIĄZKI WĘGLA W GAZACH ODLOTOWYCH Z WYTWÓRNI KWASU FOSFOROWEGO (identyfikacja metodą GC-MS) została zakończona nadaniem stopnia magistra inżyniera w roku 1998.

Po uzyskaniu stopnia magistra Pani Małgorzata Zamelczyk-Pajewska rozpoczęła pracę w Polcargo Internationale. Została też uczestniczką Studium Doktoranckiego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PS. W ramach pracy doktorskiej, realizowanej pod opieką prof. dr hab. inż. J. Kośmider, kontynuowała badania rozpoczęte podczas pracy magisterskiej, zmierzające do określenia zapachowej uciążliwości mieszanin odorantów na podstawie wyników analizy chromatograficznej.  Wykonywała nadal chromatograficzne analizy gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego, identyfikując między innymi wiele sulfidów i disulfidów, charakteryzujących się nieprzyjemnym zapachem i niskimi progami węchowej wyczuwalności. Stwierdziła, że w gazach odlotowych z wytwórni H3PO4 występuje co najmniej kilkanaście zanieczyszczeń, które można uznać za zapachowo dominujące ze względu na duże wartości stosunku stężenia do progu wyczuwalności. W miarę postępu prac stawało się coraz bardziej oczywiste, że nie jest możliwe znalezienie funkcji wiążącej intensywność zapachu ze stężeniami składników próbki.  

Wyniki pierwszego etapu badań stały się doświadczalną podstawą dla zasadniczej tezy pracy doktorskiej. Stwierdzono, że informacja o rodzaju i sile zapachu mieszaniny jest zawarta w zarejestrowanym chromatogramie jako jego kształt. Zapach próbki może więc być określany przez „system GC-NN” – rozpoznającą obrazy chromatogramów (GC) sieć neuronową (NN).

Sprawdzenie słuszności tezy wymagało żmudnej pracy doświadczalnej. Polegała ona na gromadzeniu bogatych zbiorów danych chromatograficzno-sensorycznych, opisujących próbki o różnej liczbie zanieczyszczeń. Zbiory te były wykorzystywane podczas licznych treningów sieci neuronowych (program Neural Network - Stat Soft). Zbadano wpływ wielkości zbiorów treningowych i sposobu ich wygładzania na precyzję predykcji intensywności zapachu. Badania wchodziły w zakres programu zgłoszonego do krajowego konkursu projektów badawczych. Projekt był finansowany przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001-2003.  Wyniki badań były na bieżąco publikowane. Udział w konferencjach międzynarodowych pani Zamelczyk-Pajewska wykorzystała do nawiązania kontaktów naukowych z Instytutem Informatyki Medycznej Uniwersytetu w Lubece, które okazały się bardzo owocne. Publiczna obrona pracy nt. SIECI  NEURONOWE  W  ODORYMETRII (patrz - Biblioteka Główna ZUT) odbyła się w październiku 2003 i stała się podstawą decyzji Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Realizację programu badań naukowych pani Zamelczyk-Pajewska umiejętnie godziła z pracą zawodową w Polcargo Int. Prowadziła również – w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza – popołudniowe zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia laboratoryjne Odorymetria oraz Laboratorium Dyplomowe.  Po uzyskaniu stopnia doktora, nadal pracując w Polcargo Int. w okresie 2003-2005, nie zerwała naukowych kontaktów z Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza. Efektem tej współpracy jest kilka kolejnych publikacji.

 

W roku 2005 pani dr inż. Zamelczyk-Pajewska włączyła się do realizacji kolejnego dwuletniego projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (temat: Odorymetria. Nowe metody pomiarów).


Publikacje naukowe po uzyskaniu stopnia doktora:

  • Wagner M, Zamelczyk-Pajewska M, Landes C, Sudhoff H, Kosmider J, Richards T, Krause UM, Stark R, Groh A, Weichert F, Linder R.: Simulating soft data to make soft data applicable to simulation. In Vivo (International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research) 20 (1), 49-54, Jan-Feb 2006

 

Link do bazy danych opi - tutaj