Kierunek 3

Opracowanie instrumentalnych metod pomiarów emisji zapachowych

i przygruntowych stężeń odorantów


 

 Członkowie zespołu Pracowni interesują się dwoma kierunkami badań, których perspektywicznym celem jest włączenie „pomiarów zapachu” do programów ciągłego monitoringu emisji oraz jakości powietrza atmosferycznego.

Najbardziej nowoczesne techniki dobierania i przygotowywania czujników, wykorzystywanych w coraz bardziej popularnych „elektronicznych nosach” (patrz: e-NOS - przeglądowy wykład z dodatkowymi odsyłaczami), opanowuje dr inż. Bartosz Wyszyński w ramach kilkuletniego stażu naukowego u prof. Takamichi Nakamoto (Tokyo Institute of Technology, Physical Electronics Departament, M&N Lab,  Moriizumi&Nakamoto Laboratory; patrz:  ppt "Odtwarzacz zapachu").

W M&N Lab w zestawy takich czujników są wyposażane roboty automatycznie śledzące zapach w smudze zanieczyszczeń powietrza oraz urządzenia elektroniczne rozpoznające, a następnie automatycznie odtwarzające zapach mieszanin (rejestratory i odtwarzacze zapachu).

Zaproponowana przez zespół szczeciński technika „instrumentalnych ocen zapachu” polega na wykorzystaniu chromatografów gazowych oraz sztucznych sieci neuronowych (lub innych programów umożliwiających rozpoznawanie obrazów).

Systemem GC-NN (patrz: ppt "Węch i  GC-NN") to sztuczna sieć neuronowa (NN), zdolna do ocen intensywności lub innych cech zapachu na podstawie zbioru sygnałów z detektora chromatografu (GC).

Szkolenie sieci neuronowej wymaga użycia zbiorów treningowych, gromadzonych podczas równoczesnych analiz chromatograficznych i zespołowych sensorycznych ocen zapachu dużej liczby próbek (pobieranych z określonego źródła i w różnym stopniu rozcieńczanych czystym powietrzem).

W kolumnach zmiennych wejściowych można umieszczać informacje o wysokościach wszystkich lub wybranych pików GC albo wartości regularnie rejestrowanych sygnałów detektora GC.

Zagadnienia GC-NN wchodziły w zakres dwóch projektów badawczych: "Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe" i "Odorymetria. Nowe metody pomiarów") oraz pracy doktorskiej dr inż. Małgorzaty Zamelczyk-Pajewskiej). Badania kontynuujemy zgodnie z programem przedstawionym w ofercie przygotowanej na konkurs Nr PBZ-MEiN-5/2/2006. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania, co sprawia, że harmonogram nie może być dotrzymany.