Kierunek 3

Opracowanie instrumentalnych metod pomiarów emisji zapachowych

i przygruntowych stężeń odorantów


  (format:  jpg, rozmiar:  88 KB)

 Członkowie zespołu Pracowni interesują się dwoma kierunkami badań, których perspektywicznym celem jest włączenie „pomiarów zapachu” do programów ciągłego monitoringu emisji oraz jakości powietrza atmosferycznego.

Najbardziej nowoczesne techniki dobierania i przygotowywania czujników, wykorzystywanych w coraz bardziej popularnych „elektronicznych nosach” (patrz: e-NOS - przeglądowy wykład z dodatkowymi odsyłaczami), opanowuje dr inż. Bartosz Wyszyński w ramach kilkuletniego stażu naukowego u prof. Takamichi Nakamoto (Tokyo Institute of Technology, Physical Electronics Departament, M&N Lab,  Moriizumi&Nakamoto Laboratory; patrz:  ppt "Odtwarzacz zapachu (format:  zip, rozmiar:  5,99 MB)").

W M&N Lab w zestawy takich czujników są wyposażane roboty automatycznie śledzące zapach w smudze zanieczyszczeń powietrza oraz urządzenia elektroniczne rozpoznające, a następnie automatycznie odtwarzające zapach mieszanin (rejestratory i odtwarzacze zapachu).

Zaproponowana przez zespół szczeciński technika „instrumentalnych ocen zapachu” polega na wykorzystaniu chromatografów gazowych oraz sztucznych sieci neuronowych (lub innych programów umożliwiających rozpoznawanie obrazów).

Systemem GC-NN (patrz: ppt "Węch i  GC-NN (format:  zip, rozmiar:  3,75 MB)") to sztuczna sieć neuronowa (NN), zdolna do ocen intensywności lub innych cech zapachu na podstawie zbioru sygnałów z detektora chromatografu (GC).

Szkolenie sieci neuronowej wymaga użycia zbiorów treningowych, gromadzonych podczas równoczesnych analiz chromatograficznych i zespołowych sensorycznych ocen zapachu dużej liczby próbek (pobieranych z określonego źródła i w różnym stopniu rozcieńczanych czystym powietrzem).

W kolumnach zmiennych wejściowych można umieszczać informacje o wysokościach wszystkich lub wybranych pików GC albo wartości regularnie rejestrowanych sygnałów detektora GC.

Zagadnienia GC-NN wchodziły w zakres dwóch projektów badawczych: "Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe" i "Odorymetria. Nowe metody pomiarów") oraz pracy doktorskiej dr inż. Małgorzaty Zamelczyk-Pajewskiej). Badania kontynuujemy zgodnie z programem przedstawionym w ofercie przygotowanej na konkurs Nr PBZ-MEiN-5/2/2006 (format:  zip, rozmiar:  231 KB). Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania, co sprawia, że harmonogram nie może być dotrzymany.