A6. System GC-NN


Opracowywany w Pracowni od niemal 10 lat "system GC-NN”, to specyficzna dla mieszanin odorantów metoda interpretacji chromatogramów (GC) z użyciem sieci neuronowych (NN).


Koncepcja GC-NN jest analogiczna do koncepcji „elektronicznego nosa”. W obu wypadkach nie są wykorzystywane informacje o rodzaju zanieczyszczeń powietrza lub gazu odlotowego, ich stężeniach i cechach zapachowych, lecz fizykochemiczna charakterystyka całej mieszaniny. Znajduje ona wyraz w kształcie chromatogramów.


Chromatograf powinien być wyposażony w odpowiednio dobraną kolumnę (lub kolumny) i detektor (lub detektory).

Przygotowanie systemu GC-NN do wykorzystania w praktyce polega na przeprowadzaniu treningu  sieci neuronowej. W czasie treningu do programu (np. Statistica NN) wprowadzane są informacje o reprezentatywnych próbkach całego zbioru, który ma być przez GC-NN oceniany (np. próbki gazu odlotowego w różnych sytuacjach technologicznych).


Do arkusza danych programu NN wprowadza się:

  • zmienne objaśniające – kolejne sygnały detektora chromatografu gazowego, np. rejestrowane w czasie analizy poszczególnych próbek, np. co 1s (lub sygnały odpowiednio „przesiane”),
  • zmienne objaśniane – informacje o zapachu każdej z próbek zbioru treningowego, gromadzone z udziałem zespołu olfaktometrycznego  (np. wyniki pomiarów stężenia zapachowego, wykonywanych zgodnie z PN-EN 13725, albo oceny intensywności lub/i hedonicznej jakości zapachu).


 (format:  jpg, rozmiar:  325 KB)


Poprawnie wygenerowana sieć jest zdolna do określania cech zapachu próbek nie należących do zbioru treningowego, na podstawie „kształtów” ich chromatogramów. 

Może być zastosowana do monitorowania emisji lub imisji zapachowej, ciągłej kontroli skuteczności urządzeń dezodoryzujących itp.


Do pobrania:

- prezentacja PowerPoint. Aby ją pobrać kliknij w polu obrazka (poniżej). Do obejrzenia prezentacji można użyć programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress lub Microsoft PowerPoint Viewer.


Dodatkowe informacje

Raporty z realizacji projektów badawczych  Publikacje

Materiały pomocnicze dla szkół

Definicja "chromatografii"

Proces wymywania próbki z kolumy GC

Elementarz konstrukcji chromatografu

Wykonanie analizy

Dla bardziej zainteresowanych: