2007 - 2015

Badania własne i działalność statutowa Uczelni ODORY W  PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ, ROLNEJ I GOSPODARCE KOMUNALNEJ

Kontynuując badania wcześniejsze konsekwentnie zmierzamy do trzech najważniejszych celów:

 • zgromadzenie bazy wiarygodnych i ogólnie dostępnych wskaźników emisji zapachowej z obiektów  najbardziej uciążliwych, 
 • terenowa weryfikacja wyników prognozowania zapachowej uciążliwości, wykonywanego metodą modelowania dyspersji
  (dobór metodyk - z uwzględnieniem projektów EN, przygotowywanych przez CEN/TC264/WG27; automat. tłumaczenie protokołów posiedzeń WG27 -  TUTAJ),
 • opracowanie metody instrumentalnego monitorowania emisji i imisji zapachowej, opartej na wykorzystaniu chromatografów gazowych (zastąpienie "elektronicznych nosów" udoskonalonym "systemem GC-NN").

Program na lata 2007- 2009

fileadmin/pliki/odory/pdf/zakres_PBZ_zad1.jpg (format:  jpg, rozmiar:  81 KB) Trzyletni program badań (2007-2009) opracowaliśmy przygotowując oferty na realizację  zadania 1  (format:  zip, rozmiar:  405 KB) (cele 1 i 2) i zadania 2  (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB) (cel 3) na < konkurs Nr PBZ-MEiN-5/2/2006 (format:  pdf, rozmiar:  121 KB). Nasze oferty niestety nie uzyskały  akceptacji Ministerstwa. Jesteśmy zmuszeni opisane we wnioskach programy badawcze realizować w wolniejszym tempie  (przyjęliśmy, że zostanie zrealizowany do r. 2012).

Osiągnięcie celów 1 i 2 pozwoli sformułować w pełni racjonalne zasady ochrony zapachowej jakości powietrza.  Aby sprecyzować takie zasady trzeba zbadać korelacje między wynikami terenowych sensorycznych ocen jakości powietrza, badań socjologicznych oraz modelowania dyspersji odorantów. W tym celu należy wykonać pomiary i obliczenia, których zakres przedstawiono na schemacie (format:  jpg, rozmiar:  81 KB) (rysunek z oferty dot. zadania 1)..

W latach 2007-2009 wykonano:

 1. długofalowe badania węchowej wrażliwości studentów - członków Koła Zapachowej Jakości Powietrza - na zapach n-butanolu określanie  zgodności z kryteriami selekcji oceniających, określonymi w PN-EN 13725),   
 2. olfaktometryczne - zgodne z PN-EN 13725 - pomiary emisji zapachowej:

  -  z zakładu produkującego olej rzepakowy
     (emisja zorganizowana, oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej), 

  -  z dużej fermy tuczu trzody chlewnej
      (emisja zorganizowana i niezorganizowana, 
      oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej),

 -  ze stanowiska pomiarowego do cierno-zużyciowych badań
      kompozytowych wstawek hamulcowych
      (oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej),

 -  z wytwórni superfosfatu (badania wstępne),

3 - ocenę skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z kompostowni odpadów komunalnych w biofiltrze

4 - badania jakości zapachu w otoczeniu:

 -  kompostowni odpadów komunalnych

    (zastosowanie różnych metod pomiarów, porównanie wyników),</span>

 -  fermy tuczu trzody chlewnej
    (zastosowanie różnych metod pomiarów,
    weryfikacja wyników modelowania dyspersji odorantów),</span>

-  wytwórni mączki rybnej  (oszacowanie emisji zapachowej      
   metodą "odwróconego modelowania rozprzestrzeniania się").

W kolejnych latach

prowadzono przede wszystkim dalsze badania emisji zapachowych z obiektów na fermach trzody chlewnej oraz w oczyszczalniach ścieków komunalnych i w zakładach gospodarki odpadami stałymi (praca doktorska i inne prace badawcze kierownika Pracowni, dr inż. Małgorzaty Friedrich).


Dotychczasowe wyniki pracy zostały opublikowane m.in. w czasopismach Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Polish Journal of Environmental Studies,  Water Science & Technology, Wodociągi-Kanalizacja  oraz zaprezentowane na konferencjach, m.in. międzynarodowych:  TAIEX-RTP 2008 Międzyzdroje,  ISOEN 2005 Barcelona, NOSE 2012 Palermo, NOSE 2014 Wenecja.

 Wybrane publikacje i inne opracowania

 1. Kośmider J., Krajewska B.: Measurements of temporary values of odour concentration  (Pomiary chwilowych wartości stężenia zapachowego); Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16 nr 2 (2007), s. 215-225
 2. Kośmider J.: Odory i ilościowe metody ich pomiarów, w materiałach Konferencji Naukowej WTiICh PS: Trendy rozwojowe współczesnego przemysłu chemicznego : materiały zjazdowe i konferencja naukowa : 60 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej 1947 - 2007 Szczecin: ZAPOL, 2007 S. 133-139
 3. Kośmider J.: Pomiary stężeń zapachowych metodą olfaktometrii dynamicznej (PN-EN 13725:2007)' Wodociągi - Kanalizacja 2007, nr 10, s. 34-35
 4. Kośmider J., Merecka B.: Pomiary zapachu - stan aktualny i perspektywy (Odour measurements – present status and prospects), Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2007, nr 3 i 4, s. 86-92
 5. Kośmider J., Gabriel U.: Zapachowa jakość powietrza w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2007, nr 6, s. 166-176
 6. Merecka B.: Ocena zapachowego oddziaływania oczyszczalni ścieków; Wodociągi - Kanalizacja 2007, nr 10, s. 40-42
 7. Merecka B.: Pozwolenia zintegrowane dla emisji odorów;  Wodociągi - Kanalizacja 2007, nr 10, s. 36-38
 8. Junga R., Sosialuk M.: Oceny skuteczności dezodoryzacji. Redukcja stężenia zapachowego w biofiltrze.  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2007, nr 5, s. 130-142
 9. Bojarska Małgorzata, Wyka Łukasz, Jarosławski Bartosz, Wrażliwość węchowa studentów Politechniki Szczecińskiej na tle kryteriów PN-EN 13725:2007,  Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego: praca zbiorowa pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej i Jana D. Rutkowskiego Wrocław : PZITS Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, 2008 S. 41-44
 10. Ueno H., Amano S., Merecka B., Kośmider J.: Difference of the odor concentrations measured by the triangle odor bag method and the dynamic olfactometer; 3rd IWA International Conference on ODOUR and VOCs – Measurement, Regulation and Control Techniques [Dokument elektroniczny] CD-ROM. - 6 pp (pdf) Barcelona 8-10 October 2008
 11. Kośmider J.: Opinia w sprawie pominięcia problemu zmniejszania uciążliwości zapachowej w projekcie zaktualizowanego dokumentu Polityka ekologiczna państwa dotyczącego okresu 2006-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.  Opracowanie zamówione przez Biuro Analiz Sejmowych na wniosek Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, grudzień 2008
 12. Bojarska Małgorzata, Kośmider Joanna,  Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów R. 43, nr 3 (2009), s. 69-79 .- ISSN 1230-7408,  (abstract)
 13. Friedrich Małgorzata, Kośmider Joanna,  Weryfikacja prognozy zapachowej uciążliwości. Przykład fermy trzody chlewnej, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, R. 43, nr 4 (2009), s. 128-136 .- ISSN 1230-7408 (abstract)
 14. Ueno H., Amano S., Merecka B., Kośmider J.: Difference in the odor concentrations measured by the triangle odor bag method and dynamic olfactometry, Water Science & Technology 59 (7), 1339-1342, 2009 (BG ZUT)
 15. Kośmider J. - udział w społecznych konsultacjach  dot. nowych założeń do projektu „Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej”, w tym opracowanie opinii przekazanej do Ministerstwa Środowiska i sejmowej Komisji Ochrony Środowiska ZNiL
 16. Kośmider J.: Przypomnienie alternatywnego sposobu rozwiązania „problemu odorów” i kolejny apel o merytoryczną debatę.   Seminarium „Różne aspekty ograniczania uciążliwości zapachowej w świetle prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej”, Ministerstwo Środowiska, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery (prezentacja przygotowana i wygłoszona na prośbę Organizatorów), Warszawa 10 marca 2009
 17. Friedrich Małgorzata, Kośmider Joanna,  Oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej. Przykład tuczu świń, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, R. 44, nr 2 (2010), s. 1-21 .- ISSN 1230-7408 (abstract)
 18. Friedrich Małgorzata, Kośmider Joanna,  Precision of odour abatement efficiency determination in changing conditions NOSE 2012 3rd International Conference on Environmental Odour Monitoring and Control ed. J.J. Klemeš, Sauro Pierucci Italia : AIDIC, 2012 S. 265-270
 19. Friedrich Małgorzata,  Olfaktometria w ocenach oddziaływania na środowisko, Inwestycja w innowacje. T. 2 red. Renata Błasiak-Grudzień Szczecin : Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2013,  S. 75-80
 20. Friedrich Małgorzata,  Pomiary stężenia zapachowego. Cz. 1, Pomiar zgodnie z normą PN-EN 13725. Uciążliwości odorowe : występowanie, zapobieganie, aspekty prawne : konferencja, 2013, S. 26-28
 21. Friedrich Małgorzata,  Poszukiwanie korelacji między zapachem gazów odlotowych z oczyszczalni ścieków a stężeniami poszczególnych zanieczyszczeń, Inżynieria i Aparatura Chemiczna  2013, nr 6, s. 533-534 .- ISSN 0368-0827
 22. Friedrich Małgorzata, Kośmider Joanna, Terebecki Piotr, Mizerna-Nowotna Paulina, Odour Abatement of Waste Gases from Sludge Thickeners in Wastewater Treatment Plant Using Bioscrubber, Chemical Engineering Transactions  2014  Vol. 40 (2014), s. 205-210 978-88-95608-31-0
 23. Friedrich Małgorzata,  Na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu działań ograniczających uciążliwość zapachową?,  Uciążliwości odorowe : występowanie, zapobieganie, aspekty prawne : konferencja S. 79-81, 2014
 24. Friedrich, Małgorzata. Zapachowa uciążliwość  : prognozowanie i weryfikacja, Praca doktorska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014