Olfaktometria w praktyce

Wykaz  prac, wykonanych przez zespół Pracowni w warunkach rzeczywistych w latach 1988-2009 (badania długofalowe i inne), zamieszczono  www.odory-szczecin.zut.edu.pl,. Badania są kontynuowane w ramach własnych projektów badawczych oraz prac zamawianych.

W ostatnich latach intensywnie współpracujemy m.in. z  Sp. AQUANET w Poznaniu  realizującą długofalowy program, zmierzający do ograniczenia uciążliwości zapachowej, np. Centralnej Oczyszczalni Ścieków, oraz ze Spółką EkoDolina, starającą się zapewnić komfort życia mieszkańców otoczenia zakładów gospodarki odpadami (zob. inwestycje towarzyszące).

Przedstawiciele AQUANET byli współautorami prezentacji nt. Odour Abatement Of Waste Gases From Sludge Thickeners In Wastewater Treatment Plant Using Bioscrubber,.przedstawianej na 4th International Conference on Environmental Odour Monitoring & Control  NOSE 2014 w Wenecji ,

Dowodem zaangażowania Spółki EkoDolina w ochronę zapachowej jakości powietrza była m.in. organizacja ogólnopolskiej konferencji "Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne w Sopocie 16-17 kwietnia 2013. Zostaliśmy zaproszeni do współorganizacji konferencji, w tym warsztatów olfaktometrycznych (zob. galeria zdjęć,http://www.olores.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=247:konferencja-uciazliwosci-odorowe-wystepowanie-zapobieganie-aspekty-prawne-sopot-16-17-kwietnia-2013&catid=27&Itemid=505&lang=pl informacja na www.olores.org),


Zakres badań, wykonywanych w warunkach rzeczywistych,  obejmuje: 

 


 

 

Wykaz ekspertyz, opracowanych przez mgr inż. Małgorzatę Friedrich w okresie styczeń 2013 - luty 2015

EKSPERTYZA  NA ZLECENIE SĄDU

1.  Opinia w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny /77-400 Złotów, ul. Konopnickiej 15/ z dnia 8. listopada 2012 r.; Sygnatura akt, I C 8/11 VII C 10/13 – styczeń 2013

EKSPERTYZY NA ZLECENIE URZĘDÓW MIASTA/GMINY

1.  Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania wytwórni mączki zwierzęcej planowanej do budowy w Nowym Dworze k. Sycowa, gmina Syców, woj. Dolnośląskie luty 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 (zlecenie nr  ITI 033.11/2013 z dnia 11.02.2013 r.)

2.  Opinia w przedmiocie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawartego w postanowieniu z dnia 04.03.2013 r., w szczególności zawartych tam warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Wytwórni Mączki Zwierzęcej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Zwierzęcych w Nowym Dworze 36, gmina Sycówmarzec 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 (zlecenie nr  ITI.6220.4-zl.2013 z dnia 12.03.2013 r.)

3. Opinia w przedmiocie zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych planowanego do budowy w miejscowości Stradomia Wierzchnia w gminie Syców w powiecie oleśnickim na działkach o numerach ewidencyjnych 725/30 i 725/31 Inwestor PREOIL Spółka z o.o. – maj 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 (zlecenie nr  ITI.6220.2-zl.2013 z dnia 23.04.2013 r.)

4.  Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni wyposażonej w kocioł o mocy ok.20 MWt opalany biomasą i turbinę o mocy ok.5 MWe na terenie Gminy Rakoniewice, obręb Jabłonnamaj 2013, na zlecenie Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, 62-067 Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25 (zlecenie nr 327/2013 z dnia 23 maja 2013 r.)

5.  Ocena zasięgu zapachowego oddziaływania fermy drobiu o obsadzie 210 DJP planowanej do budowy na działce ozn. nr ew. 78/8 w miejscowości Studzieniec gm. Kożuchów lipiec 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Kożuchów, ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów (zlecenie TI. 6220.6.2012/2013.MR z dnia 07.05.2013 r.)

6.  Opinia dotycząca oceny zapachowego oddziaływania, ujętej w Raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z obiektami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów kurzych brojlerów na działce nr ewid. 101 obręb Rybno, gmina Rybno, powiat sochaczewski, autorstwa mgr Sylwestra Malka, sporządzonym przez Specjalistyczne Biuro Projektowo-Handlowo-Usługowe inż. Andrzej Lipiec z/s w Skierniewicach, i przedłożonym przez Annę i Jana Kołodziejczykwrzesień 2014, na zlecenie Wójta Gminy Rybno, 96-514 Rybno, ul. Długa 20 (zlecenie nr RGK.6220.7.20.2014 z dnia 08.09.2014 roku)

7.  Opinia w sprawie zapachowego oddziaływania dwóch kurników o obsadzie 30 000 brojlerów każdy oraz chlewni o obsadzie 1 700 tuczników planowanych do budowy w miejscowości Cieślin gm. Rozprzaluty 2015, na zlecenie Urzędu Gminy Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 ROZPRZA (zlecenie nr GK.6220.2.23.2014 z dnia 02.02.2015 r.)

EKSPERTYZA NA ZLECENIE LOKALNEJ LUDNOŚCI
  1.   Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia pt. „Budowa instalacji do produkcji biogazu z odcieku wywarowego z gorzelni rolniczej o maksymalnej mocy elektrycznej 480 kW wraz z oczyszczalnią pozostałości pofermentacyjnej oraz wymiana istniejących linii technologicznych w gorzelni Kobylanka k/Gorlic na nowe o korzystniejszej charakterystyce energetycznej i użytkowej, które będą umożliwiały efektywną współpracę gorzelni z biogazownią” wrzesień 2013, na zlecenie Stowarzyszenia EKO-BESKID w Kobylance, Kobylanka 44, 38-303 Kobylanka, (zlecenie z dnia 2 sierpnia 2013 r.)
  2. Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania chlewni planowanej do budowy we wsi Wielopole 4, gm. Bełchatów, woj. Łódzkie, przedstawionej w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko grudzień 2014, na zlecenie Państwa Krystyny i Bogdana Fręch zam. Wielopole 6B, 67-400 Bełchatów

 

 

 

Wykaz prac zleconych wykonanych w okresie lipiec 2013 – marzec 2015

Kierownik Zespołu i opracowanie wyników: dr inż. Małgorzata Friedrich;zespół pomiarowy: członkowie SKN "Koło Zapachowej Jakości Powietrza"„Oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej z chlewni w warunkach zimowych – praca wykonana w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny z dnia 24 października 2014 roku; Sygnatura akt VII C 10/13 

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 01–04.03.2015 r. w Luchowie, gm. Łobżenica. Celem pracy było oszacowanie emisji zapachowej chlewni Pozwanego w okresie zimowym (praca stanowiła pierwszy etap badań zmierzających do wydania przez Pracownię opinii nt. stopnia zapachowego oddziaływania chlewni Pozwanego na nieruchomość Powódki). 

 2.  „Olfaktometryczna ocena skuteczności czterech instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza pochodzącego z hermetyzowanych osadników wstępnych zlokalizowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków miasta Poznania przy ul. Gdyńskiej 1 w Koziegłowach– praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1287/IB/XII/2014 z dnia 18.12.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 18–22.02.2015 r. w Koziegłowach k. Poznania. Celem pracy była ocena skuteczności czterech identycznych instalacji dezodoryzujących oczyszczających powietrze odprowadzane z hermetyzowanych osadników wstępnych zlokalizowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

 3.  „Olfaktometryczna ocena skuteczności dezodoryzacji w adsorberze zlokalizowanym na terenie Przepompowni Ścieków "Hetmańska" przy ul. Czwartaków w Poznaniu” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1067/CSZ/IX/2014 z dnia 16.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 03–04.10.2014 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dezodoryzującej (adsorbera), oczyszczającej powietrze wentylacyjne z Przepompowni Ścieków „Hetmańska”.

4. „Olfaktometryczna ocena skuteczności trójstopniowej instalacji dezodoryzującej zainstalowanej na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej 3 w Poznaniu” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1041/CSZ/IX/2014 z dnia 08.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 01–03.10.2014 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dezodoryzującej, w której proces oczyszczania był prowadzony w trzech etapach – określenie skuteczności całej instalacji oraz poszczególnych etapów oczyszczania.

5.  „Olfaktometryczna ocena skuteczności dwóch instalacji dezodoryzujących zlokalizowanych przy hermetyzowanych osadnikach wstępnych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gdyńskiej 1 w Koziegłowach koło Poznania” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1032/IB/IX/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 29–30.09.2014 r. w Koziegłowach k. Poznania. Celem pracy była ocena skuteczności dwóch identycznych instalacji dezodoryzujących oczyszczających powietrze odprowadzane z hermetyzowanych osadników wstępnych zlokalizowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

6. „Olfaktometryczna ocena skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych w biofiltrze otwartym oraz oszacowanie emisji zapachowej z placu dojrzewania kompostu w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku” – praca wykonana na zlecenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., umowa nr 1184/2014 z dnia 04.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 20–29.09.2014 r. w Gdańsku. Celem pracy było oszacowanie skuteczności biofiltra otwartego o wymiarach 61,82 m x 15,4 m, podzielonego na sześć identycznych komór wypełnionych materiałem filtrującym, do których trzema identycznymi kanałami było doprowadzane powietrze wentylacyjne z budynku kompostowni oraz oszacowanie emisji zapachowej z placu dojrzewania kompostu, na którym znajdowały się dwa rodzaje kompostu: frakcja organiczna wysortowana ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpady mokre.

7. „Ocena uciążliwości zapachowej Zakładu Produkcyjnego „WRONA - Produkcja Podłoża” – praca wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umowa nr ZP. CRU-000262/14 z dnia 17.07.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 22. lipca – 03. sierpnia 2014 r. w Pszczynie. Celem pracy było przeprowadzenie terenowych pomiarów imisyjnego stężenia zapachowego w celu sporządzenia oceny zapachowego oddziaływania Zakładu Produkcyjnego na środowisko. 

8. „Ocena obciążenia instalacji dezodoryzacji na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków
w Poznaniu”
– praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr 515-10-013-5162-06/15 z dnia 28.03.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 29-30.03.2014 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena stopnia zanieczyszczenia gazów kierowanych do oczyszczenia w biofiltrze powierzchniowym zlokalizowanym na LOŚ.

9. „Olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dopalacza TNV obsługującego dwie linie chips w procesie dezodoryzacji gazów odlotowych w Zakładzie Produkcyjnym The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o. w Stanowicach” – praca wykonana na zlecenie The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o., umowa nr 515-10-013-4878-06/15 z dnia 18.07.2013 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 22-23.08.2013 r. w Stanowicach k. Oławy. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dezodoryzującej.

10. „Wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się odorów dla różnych wysokości emitora
w oparciu o wyniki pomiarów emisji zapachowej z komina w Zakładzie Produkcyjnym
w Gniewie”
– praca wykonana na zlecenie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., umowa nr 1/JTO/2013 z dnia 22.08.2013 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 19-21.08.2013 r. w Gniewie. Celem pracy było oszacowanie emisji zapachowej z Zakładu Produkcyjnego w Gniewie, w oparciu o którą możliwe będzie przeprowadzenie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, a tym samym określenie czy zwiększenie wysokości emitora rozwiąże problem uciążliwości zapachowej.

11. „Olfaktometryczna ocena skuteczności dwóch instalacji do neutralizacji odorów zlokalizowanych na terenie Przepompowni Ścieków Hetmańska przy ul. Czwartaków w Poznaniu” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr 515-10-013-4879-06/15 z dnia 15.07.2013 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 15-17.07.2013 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności dwóch instalacji wykorzystujących adsorpcję na węglu aktywnym w procesie dezodoryzacji gazów odlotowych z Przepompowni.