WYKŁADY - blok B

OLFAKTOMETRIA  W  OCHRONIE  ŚRODOWISKA

Najbardziej racjonalne i najczęściej stosowane w innych krajach sposoby ochrony zapachowej jakości powietrza  bazują na procedurze obejmującej:

etap 1:

olfaktometryczne pomiary stężenia zanieczyszczeń (cod [ouE/m3]) w strumieniach emitowanych gazów  i obliczanie wielkości emisji zapachowej (qod [ouE/s]),

etap 2:

obliczanie (metodą modelowania dyspersji) prawdopodobieństwa przekraczania wybranego poziomu stężenia zapachowego (np. 1ouE/m3) na terenach zamieszkałych,

etap 3: 

porównywanie wyników modelowania ze standardami lub poziomami odniesienia.

Na tej podstawie uporządkowano wykłady bloku B, wyodrębniając:

blok B1:    ABC  olfaktometrii i ochrony zapachowej jakości powietrza

blok B2:    EMISJA  ZAPACHOWA (odoranty, dezodoryzacja, pomiary...)

blok B3:    PROGNOZY UCIĄŻLIWOŚCI

blok B4:    BADANIA  IMISJI

SPIS  WYKŁADÓW  BLOKU  B

Patrz - spis na www.odory-szczecin  (tam - aktywne linki do poszczególnych wykładów).

blok  B1:   ABC  olfaktometrii i ochrony zapachowej jakości powietrza

B1. ABC olfaktometrii i ochrony zapachowej jakości powietrza

W centrum SPISU umieszczono rysunek, który ilustruje - przedstawioną wyżej - zasadę ochrony zapachowej jakości powietrza, która polega na stosowaniu  olfaktometrycznych pomiarów  emisji zapachowej i modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza.


W zakres wykładu

B1.   ABC olfaktometrii

włączono zestawienie objaśnień najważniejszych pojęć z dziedziny olfaktometrii, w tym pojęć stosowanych w PN-EN 13725:2007 "Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej".


Kliknij na rysunku po lewej, aby przejść do treści wykładu.

blok B2:   EMISJA  ZAPACHOWA (odoranty, dezodoryzacja, pomiary...)

Po lewej stronie SPISU zamieszczono tematy wykładów odnoszących się do   źródeł odorantów. W treści wykładów krótko omówiono najbardziej uciążliwe rodzaje działalności, najbardziej uciążliwe odoranty i cechy ich zapachu, metody zmniejszania emisji zapachowej oraz - przede wszystkim - metody pomiarów emisji (pobieranie próbek gazów odlotowych do analiz olfaktometrycznych, metodyka analiz).


B2.1. Wprowadzenie
B2.2. Źródła odorów
B2.3. Metody dezodoryzacji
B2.4. Odoranty a zapach
B2.5. Pobieranie próbek
B2.6. Norma PN-EN 13725
B2.7. Zespół
B2.8. Olfaktometry
B2.9. Japoński test trójkątowy
B2.10. Metody skalowania
B2.11. Metoda ekstrapolacyjn

 blok B3:   PROGNOZY UCIĄŻLIWOŚCI

Na dole SPISU umieszczono tematy bloku B3 - prognozowanie zapachowej uciążliwości (modelowanie rozprzestrzeniania się i interpretacja wyników oblicze (etapy 2 i 3).


B3.1. Modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów


B3.1. Modelowanie rozprzestrzeniania się

B3.2. Standardy zapachowej jakości powietrza


B3.2. Standardy zapachowej jakości powietrza

blok B4:     BADANIA  IMISJI

Po prawej stronie SPISU umieszczono tematy wykładów B4, dotyczących badań jakości powietrza w otoczeniu emitorów.  Takie pomiary mają duże znaczenie w sytuacjach, gdy skargi na nadmierną uciążliwość nie znajdują  potwierdzenia w wynikach modelowanie dyspersji odorantów z wszystkich emitorów, legalnie działających na danym terenie. Pozwalają zidentyfikować sprawcę przekroczeń standardu. Dostarczają cennych informacji o możliwości lokalizacji na danym terenie nowych instalacji (określenie tła dla nowych zanieczyszczeń). Pozwalają oszacować wielkość emisji zapachowej ze źródeł niezorganizowanych "metodą odwrotnego modelowania" (odwrócenie procesu rozprzestrzeniania się w określonej sytuacji meteorologicznej)


B4.1.  Terenowe skalowanie intensywności zapachu 
(weryfikacja prognoz
i obliczenia cod [ou/m3]


B4.2. Olfaktometr terenowy Nasal Ranger


B4.3. Japoński "Odour Index"

B4.3. Japoński "Odour Index"


B4.4. Niemieckie "godziny odorowe"


B4.5. Badania opinii ludności


B4.5. Badania opinii ludności

Wykaz plików audiowizualnych (filmy, ppt z narracją)

Karty kursów


Patrz też:  Wikipedia, Kategoria: Odory