Kierunek 1

Umocnienie podstaw prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza: 

doskonalenie metod monitoringu emisji, imisji i skuteczności dezodoryzacji, 

prognozowanie zapachowej uciążliwości i weryfikacja


 

 (format:  jpg, rozmiar:  88 KB)

Rozwiązywanie formalno-prawnych problemów ochrony zapachowej jakości powietrza wymaga współpracy z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz przemysłu.

W latach 1995-1997 Zespół Pracowni współpracował z IOŚ Warszawa opracowując na zamówienie Ministerstwa Ochrony Środowiska ZNiL projekt krajowej strategii zmniejszania uciążliwości zapachowych.  Wyniki tej pracy zostały wykorzystane podczas formułowania Art. 86 „Prawa ochrony środowiska” z r. 2001. W  ustawie o zmianie POŚ z 18 maja 2005 zapisy dotyczące odorów zamieszczono w Art. 222 ,  z równoczesnym wprowadzeniem obligatoryjnego charakteru delegacji ustawowej dotyczącej wydania rozporządzenia wykonawczego. Niestety szybko przywrócono charakter fakultatywny.

W latach 2004–2005 Pracownia uczestniczyła w przygotowywaniu projektu wykonawczego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny zapachowej jakości powietrza.

We współpracy z PKN KT 280 (Jakość Powietrza) w Pracowni przygotowano polską wersję normy europejskiej EN 13725;2003 (PN-EN 13725-U, 2004): Air quality – Determination of odour concentration by dynamic Olfactometry - PN-EN 13725:2007: Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą rozcieńczeń dynamicznych.
 
Część prac na rzecz mieszkańców regionu, wykonywano w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Wydziałem Ochrony Środowiska UW, miały na celu oceny jakości powietrza w otoczeniu Z.Ch. POLICE, Cukrowni “Szczecin” i innych źródeł odorantów (olfaktometryczne pomiary emisji i imisji, symulacje dyspersji odorantów, terenowa weryfikacja prognoz).

Na okres 2007-2010 planowaliśmy wykonanie analogicznych badań na większą skalę -  próbę włączenia się do prac wiodących zespołów europejskich (CEN/TC264/WG27). Niestety nasza oferta na realizację zadania 1 (format:  zip, rozmiar:  405 KB) w ramach PBZ-MEiN-5/2/2006 nie uzyskała akceptacji Ministerstwa, co sprawia, że zwiększenie tempa i zakresu pracy nie będzie możliwe. 

 

Patrz również: TRANSFER  WIEDZY oraz wprowadzenie do wykładów "Dezodoryzacja" (B2.1.   Wprowadzenie - aktualna sytuacja; do pobrania prezentacja ppt z ilustracjami filmowymi z archiwum TVP3; 37 MB).