Bartosz Wyszyński

Pan Bartosz Wyszyński ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PS (kierunek Ochrona Środowiska, specjalność: Technologia Polimerów) w r. 1997. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął badania naukowe w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza, jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Podjął się prowadzenia różnorodnych ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych ze studentami kierunku Ochrona Środowiska: Problemy ekologii, Odorymetria, Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza, laboratorium dyplomowe.W roku akademickim 1997/98 był członkiem zespołów badawczych wykonujących oceny  zapachowej uciążliwości kilku przemysłowych zakładów Szczecina, między innymi w wytwórni kwasu fosforowego w Z.Ch. POLICE S.A. i w otoczeniu Cukrowni Szczecin.

Szybko opanował metodykę badań – techniki pobierania próbek gazów przemysłowych, procedury sensorycznych oznaczeń intensywności zapachu i stężeń odorantów, programy komputerowe techniki symulacji dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze itp. W drugim roku pracy rozpoczął realizację własnych zadań badawczych jako prowadzący pomiary zespołowe w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych – w zakładach przemysłowych (m.in. w wytwórniach mączki rybnej i mięsno-kostnej) i ich otoczeniu.


 (format:  jpg, rozmiar:  236 kB)Temat pracy doktorskiej wyłonił się podczas badań skuteczności dezodoryzacji różnych przemysłowych gazów odlotowych, prowadzonych od niemal dwudziestu lat przez zespół Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza.  Wielokrotnie stwierdzano, że brakuje jednoznacznych reguł interpretacji wyników takich badań, co prowadzi do istotnych nieporozumień między inwestorami a projektantami i wykonawcami instalacji. Utrudnia podejmowanie decyzji o ich budowie - niecierpliwie oczekiwanych przez tysiące mieszkańców otoczenia różnych zapachowo uciążliwych obiektów. Stwierdzono, że zmiany współczynnika Webera-Fechnera, zachodzące podczas różnych procesów dezodoryzacji, mogą mieć bardzo duży wpływ na bezpośrednio odczuwane efekty procesu, a więc muszą być brane pod uwagę podczas interpretacji wyników olfaktometrycznych pomiarów (oznaczeń stężenia zapachowego przed i po dezodoryzacji). Uznano za celowe podjęcie badań zmierzających do wyjaśnienia zależności współczynnika Webera-Fechnera od składu gazów zawierających mieszaniny (modele psychofizyczne).

Psychofizyce percepcji zapachu w modelowych mieszaninach odorantów Pan mgr inż. Bartosz Wyszyński poświęcił zasadniczą część pracy. Znalazł - w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych (przemysłowych) - przekonujące dowody, że przesunięcia prostej Webera-Fechnera: 

IR = I0 - k  log R

mogą być/są jednym z możliwych efektów procesu oczyszczania gazów (uwaga: symbole wielkości uległy zmianie po wprowadzeniu PN-EN 13725;  więcej więcej). Intensywność zapachu (I0) może być po oczyszczaniu mniejsza niż przed oczyszczaniem, taka sama jak przed oczyszczaniem lub większa niż przed oczyszczaniem. W każdym z tych przypadków gaz po oczyszczaniu może zawierać mniej, tyle samo lub więcej jednostek zapachowych w metrze sześciennym LJ Z [jz/m3].

Publiczna obrona pracy doktorskiej  nt.  METODY OCEN  SKUTECZNOŚCI  DEZODORYZACJI  odbyła się 26 listopada 2001.  Została zakończona nadaniem stopnia naukowego doktora w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz wyróżnieniem.  Część wyników pracy doktorskiej została wykorzystana podczas opracowywania podręcznika akademickiego  ODORY (Wyd. Nauk. PWN S.A., Warszawa 2002, autorzy: Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński).

Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora dr inż. Bartosz Wyszyński podjął decyzję o wyjeździe na dwuletni staż naukowy w znanym zespole zagranicznym, zajmującym się problemami sztucznego węchu (Tokyo Institute of Technology, Faculty of Engineering). Zaproponował program badawczy: Skalowanie intensywności zapachu z wykorzystaniem aktywnego układu sensorów. Warunkiem jego realizacji był dostęp do urządzenia z odpowiednim zestawem sensorów (np. QCM) i układem rozpoznawania wzorców. 

Po dwóch latach pobytu w Laboratorium Moriizumi&Nakamoto uzyskał środki na kontynuację prowadzonych tam badań i uzyskał zgodę Rady Wydziału WTiIch i Rekora PS na przedłużenie urlopu naukowego. Bardzo efektywnie pracuje nadal w TITech nadal.
Dr inż. Bartosz Wyszyński specjalizuje się w zakresie sztucznego węchu oraz odtwarzania zapachu (koncepcja opracowana przez Moriizumi&Nakamoto Laboratory). W automatycznych odtwarzaczach zapachu (patrz: pt odtwarzacz zapachu; Tokio 2005) stosuje pola czujników piezoelektrycznych (liczne publikacje – patrz – chronologiczny wykaz; Tokio).

 

Link do bazy danych opi - tutaj.