Beata Merecka (Krajewska)

Mgr inż. Beata Krajewska rozpoczęła badania naukowe w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza w roku 2003, jeszcze jako studentka IV roku kierunku Ochrona Środowiska. Należała wówczas do zespołu wykonawców programu badawczego finansowanego przez KBN: Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe. Kontynuowała pracę dr inż. Małgorzaty Zamelczyk-Pajewskiej. Potwierdziła, że do ciągłej kontroli jakości zapachu można zastosować ogólnie dostępne chromatografy gazowe, wyposażone w odpowiednio wyszkoloną sieć neuronową. Część zgromadzonych podczas realizacji programu danych doświadczalnych została opracowana w ramach pracy magisterskiej na temat: MONITORING  ZAPACHU  Z  UŻYCIEM  GC-NN. Analizator intensywności zapachu  (14 zmiennych objaśniających). Praca została nagrodzona w Konkursie Ministra Środowiska "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody" na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkołach wyższych w 2003 roku. Wyniki pracy magisterskiej zostały zaprezentowane na konferencji OLFACTORY BIORESPONSE III (Drezno 2003). (patrz: prezentacja "Odour monitoring adopting GC-NN method").  Badania były kontynuowane na Studium Doktoranckim. W październiku 2004 Rada Wydziału Technologii  i Inżynierii Chemicznej podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego nt.: ZAPACH  MIESZANIN  ODORANTÓW (promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider).

Mgr inż. Beata Krajewska prowadziła różne rodzaje ćwiczeń ze studentami kierunku „Ochrona środowiska” (geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, odorymetria, laboratorium i seminarium dyplomowe). Uczestniczyła w przygotowywaniu przez PKN polskiej wersji normy EN 13725 Air quality. Determination of odour concentration by dynamic olfactometry (B. Krajewska – tłumaczenie, J. Kośmider – weryfikacja). W ramach badań naukowych wykonywała, pod opieką promotora, próby wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do „odorymetrycznej interpretacji” chromatogramów zapisanych w formacie ASCI. Kierowała zespołem określającym zasięg i stopień zapachowej uciążliwości jednej z ferm norek w województwie zachodniopomorskim (monitoring emisji i imisji odorantów, oznaczenia wskaźników emisji niezorganizowanej metodą „odwrotnego modelowania dyspersji”). 

Wyniki badań były systematycznie publikowane. Ich prezentacja przez mgr inż. Beatę Krajewską na ważnych specjalistycznych konferencjach (Drezno 2003, Kolonia 2004, Barcelona 2005, Kassel 2006) budziła zainteresowanie, co doprowadziło do nawiązania bliższych międzynarodowych kontaktów Pracowni (patrz: Lionel Pourtier, Hiroyuki Ueno).


   


W maju 2006 – w końcowym etapie pracy doktorskiej - pani mgr inż. Beata Merecka wyjechała na kilkumiesięczny staż zawodowy do brytyjskiego OLFACTOLAB, należącego do międzynarodowej sieci ODOURNET. Celem wyjazdu było opanowanie technik stosowanych w wiodących laboratoriach odorymetrycznych w czasie badań terenowych, głównie w otoczeniu źródeł emisji niezorganizowanej.  W Odournet UK mgr inż. Beacie Mereckiej powierzono stanowisko konsultanta (zamknięcie przewodu doktorskiego zostało odroczone).

W maju 2009 mgr inż. Beata Merecka otrzymała stanowisko inspektora ds. Ocen oddziaływania przedsiewzięć na środowisko i Obszary Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie.

Wykaz publikacji

Artykuły

 • Kośmider J., Zamelczyk-Pajewska M., Krajewska B.: „Intensywność zapachu gazów przemysłowych. Możliwość pomiarów instrumentalnych”, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2, 54-61, 2004
 • Kośmider J., Krajewska B.: „Odor Air Quality Standards and Precision of Odor Intensity Assessments”, Polish Journal of Environmental Studies, 13, Supplement III, 87-89, 2004
 • Kośmider J., Krajewska B.: “GC-NN System Estimating Odour Quality”, Archiwum Ochrony Środowiska, 1, 3-12, 2005
 • Kośmider J., Krajewska B., Sosialuk M.: „Odor Intensity Close to Detection Threshold”, 2, 3-14, 2005
 • Kośmider J., Krajewska B., “Normalizacja olfaktometrii dynamicznej. Podstawowe pojęcia i jednostki miar”, Normalizacja, 1, 3-10, 2005
 • Kośmider J., Krajewska B., „Calculations of emission with a method of backward modelling. Odour nuisance of mink farming”, Polish Journal of Chemical Technology, 8 (1), 43-53, 2006
 • Kośmider J., Krajewska B., „Measurement of Temporary Values of Odour Concentration”, Polish Journal of Environmental Studies  16 (2), 215-225, 2007 

Konferencje

 • Kośmider J., Krajewska B.: „Odour Monitoring Adapting GC-NN”, [w:] Olfactory Bioresponse III, Drezno, 2-5 grudnia 2003, p. 37
 • Kośmider J., Krajewska B.: „Metody pomiarów i prognozowania zapachowej jakości powietrza”, [w:] Planowanie Technologii Kompostowania Osadów Ściekowych i Innych Bioodpadów, II Ogólnopolska Konferencja Kalbornia k. Działdowa, 18-19 maja 2004, pp. 67-73
 • Kośmider J., Krajewska B.: „Standardy Zapachowej Jakości Powietrza”, [w:] Planowanie Technologii Kompostowania Osadów Ściekowych i Innych Bioodpadów, II Ogólnopolska Konferencja Kalbornia k. Działdowa, 18-19 maja 2004, pp. 60-66
 • Kośmider J., Krajewska B.: “Level of Information Noise and Perspectives of Odour Assessing GC-NN System”, [w:] European Conference on Environmental Odour Management, Kolonia, 17-19 listopada 2004, pp. 521-524
 • Kośmider J., Krajewska B.: „Odour Chromatography. GC Detector Treated as Sensors Field", ISOEN 2005, Barcelona, 13-15 kwietnia 2005, pp 374-376,
 • Kośmider J., Krajewska B., „Sensoryczne metody oznaczania emisji zanieczyszczeń powietrza”, Chemia w zrównoważonym rozwoju, VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików, Poznań, 5-7 czerwca 2006

Patrz również: