Prace dla administracji państwowej

 

 


Dążąc do wprowadzenia w Polsce prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza Pracownia przez wiele lat utrzymywała kontakt z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie – Ministerstwo Środowiska), Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Ochrony Środowiska UW i Instytutem Ochrony Środowiska.


Zestawienie  wykonanych prac (poniżej) rozpoczyna informacja dotycząca roku 1993. W tym roku wykonano pracę nt. "Ograniczanie zapachowej uciążliwości źródeł zanieczyszczeń powietrza. Etap I. Program działań zmierzających do wprowadzenia prawnych regulacji". Praca była wykonana w ramach realizacji programu MOŚZNiL  Przygotowano długofalowy program działań, których istotą było włączenie ochrony przed odorami do obowiązującego systemu ochrony powietrza przed innymi zanieczyszczeniami, z wykorzystaniem ogólnie dostępnego urzędowego wykazu wskaźników emisji odorantów (stopniowo uzupełnianego).

Kolejne ekipy resortu środowiska nie podjęły realizacji tego programu, przedstawiając do konsultacji nowe projekty aktów prawnych. Zdaniem zespołu Pracowni zmiany kierunku tych prac budzą poważne zastrzeżenia. Podejmujemy liczne działania w celu zapobieżenia niekorzystnym nowelizacjom Prawa Ochrony Środowiska oraz w celu doskonalenia projektów nowych aktów prawnych (publikacje w czasopismach technicznych i wystąpienia na specjalistycznych konferencjach, aktywny udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez MŚ, listy do Ministerstwa z prośbami o debatę, kontakty z parlamentarzystami, mediami,...).

Pozycje zestawienia, dotyczące okresu 2006-2009, odnoszą się do projektów założeń do kilku kolejnych projektów ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości oraz kolejnych projektów ustawy. Prace nad ostatnim z tych projektów zostały w lutym 2010 wstrzymane (Program pac Rady Ministrów - wykaz zadań nie zrealizowanych w roku 2009, poz. 7). Informacje przedstawicieli resortu, dotyczące dalszych planów, są niejednoznaczne (patrz - prace legislacyjne oraz informacje prasowe).


Zestawienie chronologiczne


1993

 

Program MOŚZNiL pt. Ograniczanie zapachowej uciążliwości źródeł zanieczyszczeń powietrza, etap I. Program działań zmierzających do wprowadzenia prawnych regulacji (koordynator pracy: Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie;  praca zlecona na podstawie oceny wcześniejszego dorobku (format:  pdf, rozmiar:  90 KB)). 

Zakres zlecenia IOŚ (format:  pdf, rozmiar:  1,82 MB) (znak BA/61/93) - opracowanie:

 • zapisu do ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego, dotyczącego ograniczania uciążliwości zapachowej;
 • koncepcji projektu rozporządzenia wykonawczego,
  opartego na tymczasowych wskaźnikach emisji odorów
  (materiał roboczy do uzgodnień z MOŚZNiL);
 • ujednoliconych definicji, stosowanych w w/w aktach prawnych;
 • zalecanych metodyk uproszczonych badań emisji odorów
  (w zakresie umożliwiającym wprowadzenie tymczasowych przepisów wykonawczych)
 

1993

Organizacja Seminarium  ODOURS – Control, Measurement, Regulations

1994

Opracowanie: „Uwarunkowania formalno-prawne obowiązujące w krajach europejskich (tekst wprowadzenia (format:  pdf, rozmiar:  1,74 MB))

1996
1997

Opracowanie nt.

"Przygotowanie materiałów dla krajowej strategii zmniejszenia uciążliwości odorowych"

Zakres (według  umowy z Ministerstwem OŚZNiL)
-  opracowanie:

 • zweryfikowanej listy działalności (branż i sektorów przemysłowych)
  powodujących uciążliwość odorów,
 • propozycji działań: krótkookresowych (do 2000 r.), średniookresowych (do 10 lat)  i długookresowych, zawierającej koncepcje niezbędnych regulacji prawnych, mechanizmów pomiarowo-kontrolnych i procedur administracyjnych.
 • propozycji norm, metodyk pomiarowo-kontrolnych, wytycznych, instrukcji itp. wraz z zaproponowaniem jednostek, przygotowanych do ich opracowania.

Do pobrania:

  

Wykonawca:
Politechnika Szczecińska, Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza;

Współpracownicy:
PW:  dr inż. L. Łobocki i współpr., PWr: prof. dr hab. inż. J. D. Rutkowski i współpr., Ekochem-Szczecin

2000

Weryfikacja tłumaczenia normy europejskiej: 
PN-EN 1622 - Analiza wody. Oznaczanie liczby progowej zapachu (TON)  i liczby progowej smaku (TFN);  udział w posiedzeniach NKP 119 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2003

Udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów  i metod oceny zapachowej jakości powietrza (art. 86 POŚ, ust. 3-5), przygotowanego w DPE; opinię oraz propozycje poprawek i uzupełnień przekazano do DPE drogą elektroniczną.

Fragment Art. 86 POŚ:
3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, standardy zapachowej jakości powietrza i metody oceny zapachowej jakości powietrza.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:
1) dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu,
2) dopuszczalna częstość przekraczania poziomu substancji zapachowych w powietrzu,
3) zróżnicowane dopuszczalne częstości przekraczania poziomu substancji zapachowych w powietrzu w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jakości zapachu (neutralny, przyjemny, nieprzyjemny),

4) okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może zostać ustalony czas obowiązywania standardów zapachowej jakości powietrza.

2004

Opracowanie - w ramach konsultacjach społecznych - opinii nt. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów i metod oceny zapachowej jakości powietrza (art. 86 POŚ); 

do pobrania –  tekst projektu (format:  pdf, rozmiar:  216 KB) opracowanego w DPE MŚ

2004
2005
2006

Przygotowanie polskiej wersji tekstu normy europejskiej:

PN-EN 13725 -  Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej; tłumaczenie: B. Krajewska; weryfikacja J. Kośmider;

udział w posiedzeniach NKP 280 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2004

Opracowanie autorskiego projektu rozporządzenia (prof. dr hab. inż. J. Kośmider, listopad 2004); udział w resortowej naradzie, dotyczącej przekazanego projektu (grudzień 2004);

do pobrania -  tekst projektu PS (format:  pdf, rozmiar:  319 KB).

2005

Przygotowania do pilotażu rozporządzenia w sprawie standardów i metod oceny zapachowej jakości powietrza (wersja PS):

 • spotkania i korespondencja z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie,
 • spotkanie z przedstawicielami zespołu badawczego, przygotowującymi się
  do pilotażu na terenie województwa lubelskiego (wizyta w Szczecinie przedstawicieli Politechniki Lubelskiej, prof. H. Sobczuk i prof. J. Ozonek).
 • przygotowanie projektu programu ocen stopnia uciążliwości odorów w okolicach Piły
  na prośbę Wojewody Wielkopolskiego - Tadeusza Dziuby (rozmowy w sprawie objęcia tego obszaru programem pilotażu rozporządzenia)

Do pilotażowego wdrożenia rozporządzenia nie przystąpiono ze względu na:

1. odmowę pokrycia kosztów z programu PHARE (oszacowanych bez udziału PS, zawierających nieuzasadnioną pozycję „koszty analiz chemicznych”);
z odpowiedzi Ministra na interpelację poselską nr 3264 (lipiec 2006):
Koszty przeprowadzenia fazy pilotażowej określone zostały przez urzędy wojewódzkie na kwotę 500 tys. złotych/rok - dla każdego z województw. Kwota ta obejmowała koszty wykonania analiz chemicznych, koszty aparatury i wyposażenia laboratorium, sprzętu do pobierania próbek do badań oraz koszt wynagrodzeń dla ekip pomiarowych. Wniosek o sfinansowanie fazy pilotażowej w ramach indykatywnego programu PHARE został odrzucony jako niespełniający podstawowych wymagań funduszu PHARE. Z uwagi na wysoki koszt taki wniosek do NFOŚiGW w tej sprawie nie został przyjęty. W związku z powyższym rozważano alternatywne rozwiązanie - przygotowanie projektu rozporządzenia na podstawie dopuszczalnych stężeń konkretnych substancji zapachowo czynnych takich jak amoniak, siarkowodór, merkaptany itp. Propozycja ta nie została jednak zaakceptowana.[...]”

2.  zmianę POŚ (maj 2005 - przeniesienie zapisów dotyczących uciążliwości zapachowej z art. 86 do art. 222),

3. rozpoczęcie prac zmierzających do uchwalenia specjalnej „ustawy odorowej”;
z odpowiedzi Ministra na powtórną interpelację poselską nr 3264 (wrzesień 2006)
W stosunku do mojej poprzedniej odpowiedzi nastąpiły następujące zmiany, o których pragnę poinformować.[...]... w celu stworzenia warunków właściwej ochrony powietrza i poprawy komfortu życia lokalnej społeczności podjąłem decyzję o rozpoczęciu przez kierowany przeze mnie resort prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. [...]. ...obecnie toczą się prace nad ustawą wymagające szeregu analiz, nie potrafię określić ostatecznego kształtu ustawy, ale mam przekonanie, że sprosta ona oczekiwaniom społeczeństwa.[...]”

2006

Konsultacje projektu „Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej”
(wprowadzanej z równoczesnym uchyleniem zapisów art. 222 POŚ):

 • udział przedstawicieli Pracowni w spotkaniu organizacji proekologicznych - SEPZN Kropla i GAJA z Głównym Inspektorem OŚ - Wojciechem Stawianym, przedstawicielem Kancelarii Ministra Środowiska i Wojewodą Wielkopolskim (październik 2006)
 • opracowanie komentarzy opinii dot. projektu ustawy, przesłanych na adres Kancelarii MŚ, GIOŚ i innych uczestników spotkania (brak odpowiedzi adresatów)
 • korespondencja z GAJA i  SPZN Kropla
 

2007

Przygotowanie komentarzy do zweryfikowanej wersji projektu ustawy
o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości; J. Kośmider - opracowanie opinii zgodnie
z listem Ministra Środowiska z 6.03.07http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/pr%20USTAWY%202007.zip

Do pobrania:

  

2008

marzec-kwiecień
Współorganizacja RTP 26398, adresowanego do pracowników administracji państwowej przygotowujących się do wdrażania nowych aktów prawnych dotyczących uciążliwości zapachowej;

Przygotowanie:

 • referatu nt. metod pomiarów olfaktometrycznych,
 • wystawy sprzętu pomiarowego, wzbogaconej o informacyjne prezentacje ppt, materiały filmowe, postery, ulotki informacyjne...
 • mini-warsztatów olfaktometrycznych (przygotowanie i prowadzenie z udziałem studentów Politechniki Szczecińskiej)

Patrz: RTP 26398, Międzyzdroje, 31.03-104.08

2008

kwiecień
Udział w społecznych konsultacjach założeń do nowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (propozycja nie uwzględniająca stosowania technik pomiarów olfaktometrycznych);
komentarze prof. J. Kośmider przesłano do MŚ (bez odpowiedzi)

Do pobrania:   tekst założeń  (format:  pdf, rozmiar:  142 KB)

2008

październik 
Udział w konsultacjach zweryfikowanego projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej,
http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/pdf/pr%20USTAWY%202008.zipuzupełnionej o załączniki, m.in. tabelę z poziomami porównawczymi stężenia zapachowego dla potrzeb prognozowania oraz opisy metodyki pomiarów i obliczeń olfaktometrycznych (fragmenty projektu rozporządzenia z r. 2004)

Do pobrania:

Komentarze zostały przygotowane na prośbę DPE i przesłane do MŚ wraz z:

 • opiniami uczestników Seminarium RTP 26398
 • propozycją zorganizowania merytorycznej narady - spotkania ministerialnej grupy roboczej, przygotowującej projekt ustawy, z przedstawicielami Pracowni (bez odpowiedzi).
 

2008

grudzień
Opracowanie opinii w sprawie pominięcia problemu zmniejszania uciążliwości zapachowej w projekcie zaktualizowanego dokumentu  „Polityka ekologiczna państwa”, dotyczącego okresu 2006-2010 z perspektywą na lata 2011-2014; zamawiający: Biuro Analiz Sejmowych

Do pobrania:

 

2009

marzec
Udział prof. J. Kośmider w posiedzeniu Komisji OŚZNiL, (4.03.09, pos. 62)  dotyczącym dokumentu Polityka ekologiczna państwa”

Do pobrania:

tekst przekazany 4.03.09 do protokołu posiedzenia jako głos w dyskusji (format:  pdf, rozmiar:  33 KB)