Polska - rozporządzenia

Internetowy System Aktów Prawnych (wyszukiwanie)

2002-20032004-20052006-20072008 (format:  doc, rozmiar:  101 KB), 2009 (format:  doc, rozmiar:  88 KB), 2010 (format:  doc, rozmiar:  37 KB)
 

Uwaga:

W rozporządzeniu, ani w cytowanych wytycznych Ministerstwa Środowiska, nie wspomniano o możliwościach stosowania modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w celu prognozowania zasięgu ponadnormatywnej/nieakceptowalnej zapachowej uciążliwości. Takie obliczenia są od dawna w wielu krajach podstawą administracyjnych decyzji, dotyczących środowiskowych uwarunkowań prowadzenia zapachowo uciążliwej działalności (patrz na przykład:  hasło "ODOUR DISPERSION MODELLING").


Fragmenty

§ 3.
1. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, sporządzane na etapie uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny spełniać następujące wymagania:

1) określać oddziaływanie inwestycji na następujące elementy środowiska: ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, powietrze, powierzchnię ziemi i glebę, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kultury, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań,

2) uwzględniać stan środowiska w powiązaniu z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu z punktu widzenia nakładania się negatywnych oddziaływań na środowisko,

3) uwzględniać etap budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji wraz z towarzyszącymi jej obiektami i urządzeniami budowlanymi,

4) identyfikować i określać skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych,
[...]

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:

1) opis inwestycji, w tym jej położenie i powierzchnię oraz charakterystykę technologii i rozwiązań technicznych,

2) opis stanu środowiska i sposobu zagospodarowania terenu na obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji,

3) opis sposobu korzystania ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji, wraz z określeniem zużycia wody, kopalin, materiało- i energochłonności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ścieków, emitowanych zanieczyszczeń, odorów, promieniowania, wibracji oraz zasięgu uciążliwego hałasu (przedstawionego na mapach w odpowiedniej skali),

4) oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, krótkotrwałych, odwracalnych i nieodwracalnych inwestycji na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi oraz planowane i istniejące zagospodarowanie terenu,
[...]

Fragmenty

§ 2.
1. Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, sporządzane na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego, powinny spełniać następujące wymagania:
1) określać oddziaływanie inwestycji na następujące elementy środowiska: ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, powietrze, powierzchnię ziemi i glebę, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kultury, z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań,
2) uwzględniać stan środowiska w powiązaniu z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu na obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji,
3) uwzględniać etap budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji wraz z towarzyszącymi jej obiektami i urządzeniami budowlanymi,
4) identyfikować i określać skutki potencjalnych sytuacji awaryjnych,
5) przyjmować za podstawę istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i występujących uciążliwości,
6) przedstawiać zastosowane metody oceny i przyjęte założenia, jak również wykorzystane dane o środowisku, a także stwierdzone braki i niedoskonałości w tym zakresie,
7) zawierać wnioski,
8) zawierać streszczenie w języku niespecjalistycznym,
9) przedstawiać zagadnienia w formie opisowej i graficznej.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:
1) opis inwestycji, w tym jej położenie i powierzchnię oraz charakterystykę technologii i rozwiązań technicznych,
2) opis sposobu korzystania ze środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji wraz z określeniem zużycia wody, kopalin, materiało- i energochłonności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ścieków, emitowanych zanieczyszczeń, odorów, promieniowania, wibracji oraz zasięgu uciążliwego hałasu (przedstawionego na mapach w odpowiedniej skali),
3) opis i analizę skuteczności proponowanych sposobów zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, wynikających z aktualnego stanu wiedzy,   [...]