PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Wykaz ekspertyz, opracowanych przez mgr inż. Małgorzatę Friedrich w okresie styczeń 2013 - luty 2015 24.03.2015 16:21

Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza ZUT w Szczecinie, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska

EKSPERTYZA  NA ZLECENIE SĄDU

1.  Opinia w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny /77-400 Złotów, ul. Konopnickiej 15/ z dnia 8. listopada 2012 r.; Sygnatura akt, I C 8/11 VII C 10/13 – styczeń 2013

EKSPERTYZY NA ZLECENIE URZĘDÓW MIASTA/GMINY

1.  Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania wytwórni mączki zwierzęcej planowanej do budowy w Nowym Dworze k. Sycowa, gmina Syców, woj. Dolnośląskie luty 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 (zlecenie nr  ITI 033.11/2013 z dnia 11.02.2013 r.)

2.  Opinia w przedmiocie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawartego w postanowieniu z dnia 04.03.2013 r., w szczególności zawartych tam warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Wytwórni Mączki Zwierzęcej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Zwierzęcych w Nowym Dworze 36, gmina Sycówmarzec 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 (zlecenie nr  ITI.6220.4-zl.2013 z dnia 12.03.2013 r.)

3. Opinia w przedmiocie zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych planowanego do budowy w miejscowości Stradomia Wierzchnia w gminie Syców w powiecie oleśnickim na działkach o numerach ewidencyjnych 725/30 i 725/31 Inwestor PREOIL Spółka z o.o. – maj 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 (zlecenie nr  ITI.6220.2-zl.2013 z dnia 23.04.2013 r.)

4.  Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni wyposażonej w kocioł o mocy ok.20 MWt opalany biomasą i turbinę o mocy ok.5 MWe na terenie Gminy Rakoniewice, obręb Jabłonnamaj 2013, na zlecenie Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, 62-067 Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25 (zlecenie nr 327/2013 z dnia 23 maja 2013 r.)

5.  Ocena zasięgu zapachowego oddziaływania fermy drobiu o obsadzie 210 DJP planowanej do budowy na działce ozn. nr ew. 78/8 w miejscowości Studzieniec gm. Kożuchów lipiec 2013, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Kożuchów, ul. Rynek 1A, 67-120 Kożuchów (zlecenie TI. 6220.6.2012/2013.MR z dnia 07.05.2013 r.)

6.  Opinia dotycząca oceny zapachowego oddziaływania, ujętej w Raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków inwentarskich wraz z obiektami towarzyszącymi z przeznaczeniem na chów kurzych brojlerów na działce nr ewid. 101 obręb Rybno, gmina Rybno, powiat sochaczewski, autorstwa mgr Sylwestra Malka, sporządzonym przez Specjalistyczne Biuro Projektowo-Handlowo-Usługowe inż. Andrzej Lipiec z/s w Skierniewicach, i przedłożonym przez Annę i Jana Kołodziejczykwrzesień 2014, na zlecenie Wójta Gminy Rybno, 96-514 Rybno, ul. Długa 20 (zlecenie nr RGK.6220.7.20.2014 z dnia 08.09.2014 roku)

7.  Opinia w sprawie zapachowego oddziaływania dwóch kurników o obsadzie 30 000 brojlerów każdy oraz chlewni o obsadzie 1 700 tuczników planowanych do budowy w miejscowości Cieślin gm. Rozprzaluty 2015, na zlecenie Urzędu Gminy Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340 ROZPRZA (zlecenie nr GK.6220.2.23.2014 z dnia 02.02.2015 r.)

EKSPERTYZA NA ZLECENIE LOKALNEJ LUDNOŚCI
  1.   Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia pt. „Budowa instalacji do produkcji biogazu z odcieku wywarowego z gorzelni rolniczej o maksymalnej mocy elektrycznej 480 kW wraz z oczyszczalnią pozostałości pofermentacyjnej oraz wymiana istniejących linii technologicznych w gorzelni Kobylanka k/Gorlic na nowe o korzystniejszej charakterystyce energetycznej i użytkowej, które będą umożliwiały efektywną współpracę gorzelni z biogazownią” wrzesień 2013, na zlecenie Stowarzyszenia EKO-BESKID w Kobylance, Kobylanka 44, 38-303 Kobylanka, (zlecenie z dnia 2 sierpnia 2013 r.)
  2. Opinia w sprawie oceny zapachowego oddziaływania chlewni planowanej do budowy we wsi Wielopole 4, gm. Bełchatów, woj. Łódzkie, przedstawionej w raporcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko grudzień 2014, na zlecenie Państwa Krystyny i Bogdana Fręch zam. Wielopole 6B, 67-400 Bełchatów