PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Ukazał się "Przegląd Komunalny" 6/2015 21.06.2015 10:22

Temat wydania: Jak przeciwdziałać uciążliwościom zapachowym?

Ukazał się nowy numer miesięcznika Przegląd Komunalny (okładka). 

Tematem wydania są sposoby przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym. Redakcja PK zgromadziła m.in. opinie na temat ostatniej decyzji Ministerstwa Środowiska - odstąpienia od zamiaru wydania "Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej".

Pierwszy projekt tej "ustawy odorowej" opracowywano w roku 2006, zamierzając zastąpić nią wcześniejsze fakultatywne zapisy art. 86 i 222 Prawa Ochrony Środowiska, upoważniające Ministra Środowiska do wydania wykonawczego rozporządzenia w tej sprawie. (zob. projekt rozporządzenia z roku 2004). W kolejnych latach przygotowano projekty, w których przewidywano wykorzystanie olfaktometrii dynamicznej - metody ilościowych i obiektywnych pomiarów stężenia zapachowego i emisji zapachowej (norma europejska EN 13725:2003, w wersji polskiej PN-EN 13725:2007). Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia europejskiej jednostki zapachowej pozwoliło wprowadzić w innych krajach standardy zapachowej jakości powietrza, na których były oparte projekty polskiej ustawy z lat 2008 i 2009.

Istnienie tych polskich projektów oraz uregulowań zagranicznych umożliwia nam opracowywanie opinii o stopniu i zasięgu przewidywanej lub istniejącej uciążliwości w otoczeniu działających zakładów/instalacji. Nasze opinie ułatwiają władzom terenowym kontrolę, czy właściwa jest lokalizacja nowych zakładów (wystarczająca odległość od budynków mieszkalnych). Dla prowadzących działalność ekspertyzy mają znaczenie np. jako jedna z podstaw racjonalnych wyborów urządzeń dezodoryzacyjnych (decyzje o zakupie podejmowane pod warunkiem gwarancji uzyskiwania na wylocie strumienia zapachowego, który nie będzie powodował przekroczeń akceptowalnego poziomu  uciążliwości). 

Wycofanie się resortu z zamiaru jednoznacznego określenia wymagań wobec prowadzących działalność, dotyczących nie przekraczania poziomu uciążliwości uznanego za akceptowalny, nie jest  związane z brakiem zagranicznych przykładów regulacji i brakiem metod pomiarowych! Wiele wskazuje na to, że prawdziwe jest uzasadnienie, przytaczane np. przez przedstawiciela Ministerstwa w czasie posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP  (11 czerwca 2014, zob. retransmisja), w największym skrócie:

"... rozwiązania, które do tej pory były przez nas stosowane, w opinii różnych podmiotów gospodarczych były zbyt radykalne i nie do zaakceptowania." 

(chodziło prawdopodobnie nie o rozwiązania stosowane, lecz proponowane).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych "sprawą odorów" do zapoznania się z różnymi ocenami zamierzeń Ministerstwa, zamieszczonymi w Przeglądzie Komunalnym 6/2015.

Jest wśród nich opinia prof. Joanny Kośmider, która nieustannie apeluje o wydanie przepisów:

  • całkowicie jednoznacznych, opartych na ilościowej i obiektywnej metodzie pomiarów (PN-EN 13725) oraz na wieloletnich doświadczeniach innych krajów (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Japonia...),
  • najlepiej bez dalszej zwłoki, w formie rozporządzenia do istniejącej od roku 2001 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Zobacz też
  • Odory a PRAWO,  Przegląd zmian POŚ 2001, w zakresie dot. przeciwdziałania odorom, oraz miejsce odorów

w innych ustawach i projektach ustaw